20-5 OUTIL DE DECISION D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL


INSTRUMENT DE DECIZIE PENTRU IMPLANTAREA UNEI
CENTRALE FOTOVOLTAICE PE SOL
Obiectul acestui studiu este de a evalua influenţa adăugării de
trackere solare la consolidarea sistemelor fotovoltaice. Studiile teoretice arată
că trackerul poate creşte performanţa unei flote cu aproximativ 30 la 40 %. Cu
toate acestea, această tehnologie duce la alte constrângeri, cum ar fi creşterea
în spaţiului la sol. O alternativă este de a compensa această pierdere prin
adăugarea unui sistem de variaţie sezonieră a înclinării. Acesta poate avea o
pantă diferită, de vară şi de iarnă, pentru a maximiza producţia şi a permite o
creştere de la 5 la 10 % a producţiei.
Cuvinte cheie: fotovoltaic, concepţie, dimensionare, centrale la sol
DECISIONNEL TOOL FOR
ONSHORE SOLAR POWER PLANT
The subject of this study is to assess the influence of the addition of
solar trackers in the enhancement of photovoltaic systems. Theoretical studies
show that tracker can increase the performance of a fleet of about 30 to 40 %.
However, this technology leads to other constraints such as the increase in
floor space. An alternative is to compensate this loss by adding a system of
seasonal variation of inclination. This, can have a different slope in summer and
winter to maximize production and allow an increase of 5 to 10 % of production.
Keywords: photovoltaic, design, sizing, ground stations
Mots clés: Photovoltaïque, conception, dimensionnement, centrale au sol

5 OUTIL DE DECISION D’IMPLANTATION