24-80 COMPARATIVE STUDY OF THE DEFORMATION STATE FOR THE OPTIMIZED DESIGN SPHERE-CYLINDER SHELL GRP UNDER INTERNAL PRESSURE


STUDIU COMPARATIV AL STĂRII DE DEFORMAȚII PENTRU
DESIGNUL ÎNVELITORII SFERĂ-CILINDRU GRP SUB
PRESIUNE INTERNĂ
Acest articol prezintă un studiu relativ la deplasarea totală a unei
învelitori cilindru-sferă GRP de grosime constantă supusă unei presiuni interne,
comparativ cu deplasarea totală pentru opt profile optimizate ale aceluiași tip
de învelitoare supusă la aceeași presiune internă. Concluzia este că
deplasarea totală este mică pentru învelitoarea optimizată prin metoda propusă
de autoare [4], pentru valoare minimă a tensiunii echivalente von Mises
semnalată la analiza stării de tensiuni, deplasarea totală δ*max cylinder =
0,673 mm reprezentând aproximativ jumătate din valoarea deplasării totale
pentru învelitoarea neoptimizată δ i
maxcylinder = 1,244 mm.
This article presents a study relative to the total displacement of a
cylinder-sphere covers GRP constant thickness subjected to internal pressure, as
compared to the total displacement profiles optimized for eight of the same type of
parcel subject to the same internal pressure. The conclusion is that the total
displacement is small for optimized by method of covering proposed by author [4],
for the minimum value of the voltage equivalent to von Mises condition analysis of
reported tensions, the total displacement δ*max cylinder = 0.673 mm representing about
half of the total displacement no optimization δ imaxcylinder = covering 1.244 mm.
Cuvinte cheie: deplasare totală, învelitoare cilindru-sferă, GRP, profil
optimizat
Keywords: total displacement, covers the cylinder, the sphere, GRP,
optimized profile

80 COMPARATIVE STUDY OF THE DEFORMATION STATE FOR THE OPTIMIZED DESIGN SPHERE-CYLINDER SHELL GRP UNDER INTERNAL PRESSURE