Dora FLOREA


24-80 COMPARATIVE STUDY OF THE DEFORMATION STATE FOR THE OPTIMIZED DESIGN SPHERE-CYLINDER SHELL GRP UNDER INTERNAL PRESSURE

STUDIU COMPARATIV AL STĂRII DE DEFORMAȚII PENTRU
DESIGNUL ÎNVELITORII SFERĂ-CILINDRU GRP SUB
PRESIUNE INTERNĂ
Acest articol prezintă un studiu relativ la deplasarea totală a unei
învelitori cilindru-sferă GRP de grosime constantă supusă unei presiuni interne,
comparativ cu deplasarea totală pentru opt profile optimizate ale aceluiași tip
de învelitoare supusă la aceeași presiune internă. Concluzia este că
deplasarea totală este mică pentru învelitoarea optimizată prin metoda propusă
de autoare [4], pentru valoare minimă a tensiunii echivalente von Mises
semnalată la analiza stării de tensiuni, deplasarea totală δ*max cylinder =
0,673 mm reprezentând aproximativ jumătate din valoarea deplasării totale
pentru învelitoarea neoptimizată δ i
maxcylinder = 1,244 mm.
This article presents a study relative to the total displacement of a
cylinder-sphere covers GRP constant thickness subjected to internal pressure, as
compared to the total displacement profiles optimized for eight of the same type of
parcel subject to the same internal pressure. The conclusion is that the total
displacement is small for optimized by method of covering proposed by author [4],
for the minimum value of the voltage equivalent to von Mises condition analysis of
reported tensions, the total displacement δ*max cylinder = 0.673 mm representing about
half of the total displacement no optimization δ imaxcylinder = covering 1.244 mm.
Cuvinte cheie: deplasare totală, învelitoare cilindru-sferă, GRP, profil
optimizat
Keywords: total displacement, covers the cylinder, the sphere, GRP,
optimized profile

80 COMPARATIVE STUDY OF THE DEFORMATION STATE FOR THE OPTIMIZED DESIGN SPHERE-CYLINDER SHELL GRP UNDER INTERNAL PRESSURE


24-81 OPTIMIZATION IN THE ELASTIC LINEAR FIELD OF THIN SHELL CYLINDER-SPHERE GRP UNDER SMALL INTERNAL CONSTANT AND UNIFORM PRESSURE

OPTIMIZAREA ÎN CÂMP ELASTIC LINIAR A UNEI ÎNVELITORI
CILINDRU-SFERĂ GRP SUPUSĂ UNEI PRESIUNI INTERNE
CONSTANTE ŞI UNIFORME
Articolul prezintă un studiu cu privire la optimizarea unui profil de
învelitoare cilindru-sferă GRP (Glass Reinforsed Plastic), calculată în domeniul
elastic linear pentru o valoare mică de presiune constantă și uniformă. Se
prezintă rezultatele cercetărilor făcute de J.Leach [4] pentru câteva profile de
învelitoare, relativ la starea de tensiuni și deformaţii utilizând programul
BOSOR [4] bazat pe metoda diferenţelor finite. În continuare se prezintă
rezultatele cercetărilor făcute de autoare relativ la trei învelitori cilindru-sferă,
optimizate prin impunerea a trei tensiuni echivalente von Mises constante pe
întreaga învelitoare, utilizând metoda propusă de autoare [2] care are la bază
ecuaţiile de echilibru ale teoriei clasice în domeniul elastic linear. Analiza stării
de tensiuni și deformatii este realizată cu ajutorul analizei FEM utilizând
programul NASTRAN V4.0 [5], pentru cele trei situaţii de optimizare ale
învelitorii cilindru-sferă prin programul OPTIMISES [3] rezultate prin impunerea
a trei tensiuni echivalente von Mises σVme = 5 MPa, σVme = 9,007 MPa,
respectiv σVMe = 17,96 MPa.
La sfârșit se face o analiză cuprinzând rezultatele opţinute relativ la
tensiunile circumferenţiale, echivalente von Mises, și relativ la deplasarea
totală, pentru profilele optimizate, evidenţiind rezultatele obţinute prin metoda
propusă de Dora Florea [3].
The article presents a study about optimizing a parcel profile cylindersphere
GRP (Glass Reinforsed Plastic), calculated in linear elastic for a small
value constant and uniform pressure.
579
Cuvinte cheie: optimizare, design, tensiune echivalentă von Mises,
deplasare totală, GRP
Keywords: optimization, design, santers von Mises, total displacement,
GRP

81 OPTIMIZATION IN THE ELASTIC LINEAR FIELD OF THIN SHELL CYLINDER-SPHERE GRP UNDER SMALL INTERNAL CONSTANT AND UNIFORM PRESSURE


24-82 STUDY OF STRESS AND DISPLACEMENT FOR AN OPTIMIZED PROFIL OF SPHERE-CYLINDER GRP UNDER THE DIFFERENT LOAD OF INTERNAL PRESSURE

STUDII DE TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII PENTRU UN PROFIL
SFERĂ-CILINDRU GRP SUB DIFERITE ÎNCĂRCĂRI DE
PRESIUNE INTERNĂ
Articolul prezintă un studiu al stării de tensiuni și deplasări realizat cu
programul NASTRAN V4.0 pentru o învelitoare cilindru-sferă GRP optimizată
după metoda propusă de autoare [1] cu ajutorul programului OPTIMISIS [2]
pentru valoarea tensiunii echivalente von Mises σVM = 50 MPa și supusă
presiunii p = 4 MPa. Modelul de învelitoare optimizat a fost studiat pentru
presiunile de 0.4 MPa, 4 MPa și 40 MPa. Concluzia este ca valoarea tensiunii
echivalente von Mises σVM și deplasarea totală δt crește cu creșterea presiunii
dar valoarea tensiunii von Misses σVMo și deplasarea totală δto pentru modelul
optimizat sunt foarte mici in comparaţie cu valoarea tensiunii echivalente von
Mises și deplasării totale pentru aceleași încărcări dar pentru învelitoarea
cilindru-sferă neoptimizată și de grosime constantă t = 10 mm.
The article presents a study of the State of tension and displacements
with NASTRAN Software v4.0 for cylinder-sphere a GRP optimized after the
proposed method by the author [1] with OPTIMISIS [2] for the equivalent
voltage von Mises σVM = 50 MPa and subject to pressure of p = 4 MPa.
Cuvinte cheie: tensiune echivalentă von Mises, deplasare totală,
învelitoare sferă-cilindru GRP, metoda elementelor finite
587
Keywords: equal von Mises stress, displacement, covers the spherecylinder
GRP, finite elements method

82 STUDY OF STRESS AND DISPLACEMENT FOR