17-1 DORIN PAVEL – „ARHITECT AL APELOR” LA 10 ANI DE SĂRBĂTOARE


Acesta este Dorin Pavel – un erou al tuturor timpurilor, un erou
al locurilor noastre, cinstite prin entuziasmul si dăruirea sa
neprecupeŃită, tenacitatea si imensa sa putere de muncă, probitatea
tehnică si modestia care îl fac să fie un permanent exemplu în ochii
tuturor. Sebesul este un oras cu tradiŃie, este locul unde cu mare
bucurie, în fiecare an, se cinstesc oamenii adevăraŃi, oameni cu o
valoare de nepreŃuit. Asa s-a născut, acum 10 ani, ConferinŃa NaŃională
multidisciplinară cu participare internaŃională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii românesti”.

1 DORIN PAVEL – „ARHITECT AL APELOR”