Moussa KARAMA


20-1 MODELISATION DU COMPORTEMENT D’UN MULTICOUCHE DISSYMETRIQUE

MODELAREA COMPORTAMENTULUI UNUI
MULTISTRAT ASIMETRIC
Structurile multistrat compozit au din ce în ce mai multe şi mai
frecvente utilizări pentru proiectarea structurilor mecanice. Depinzând de o
luminozitate mare, ele sunt, în general, structuri rezistente, pentru a sprijini
sarcini importante. În această lucrare se propune un nou model de structuri
multistrat pentru a răspunde diverselor funcţionalităţi: tratarea structurilor nonsimetrice
multistrat, verificarea exactă a condiţiilor de frontieră, verificarea
continuităţii pentru deplasări şi tensiuni transversale de forfecare la interfeţele
structurilor multistrat, pentru a îmbunătăţi rafinarea din punct de vedere al
membranei şi al forfecării transversale.
Cuvinte cheie: compozite asimetrice, elemente finite, modele rafinate,
interfeţe, forfecare transversală, membrană
MODELING THE BEHAVIOR OF DISSYMMETRICAL
MULTI-LAYERS
The multi-layer composite structures are more and more frequently
used for the design of mechanical structures. Dependent on a great lightness,
they are in general structures resistant, likely to support important loadings. In
this work we propose the new model of multilayer structures to answer the
various following functionalities: to treat the non-symmetrical multi-layer
structures, to check the boundaries conditions exactly, to check continuity for
displacements and stresses shear transverse to the interfaces of the multilayer
structures, to improve refinement of the terms of membrane and transverse
shearing In the absence of exact solutions (for multi-layer the non-symmetrical
ones) the validity of the model will be tested on problems resulting from threedimensional
solutions obtained by finite elements.
Keywords: asymmetric composite, finite elements, refined models,
interfaces, transverse shear, membrane
Mots clés: composites dissymétriques, éléments finis, modèles
raffinés, interfaces, cisaillement transverse, membrane

1 MODELISATION DU COMPORTEMENT D’UN


20-2 DETERMINATION D’UN CRITERE DE FATIGUE D’UN MATERIAU COMPOSITE PAR UNE METHODE NON DESTRUCTIVE

DETERMINAREA UNUI CRITERIU DE OBOSEALĂ A UNUI
MATERIAL COMPOZIT PRINTR-O METODĂ NEDISTRUCTIVĂ
Este propusă o nouă metodă de determinare a limitei de rezistenţă a
unui compozit cu o cameră în infraroşu. Testele de oboseală pe o epruvetă
pentru creşterea nivelului de încărcare, fac posibilă o analogie între încălzirea
locală şi prejudiciu. Rezultatele sunt comparate cu curbele Wöhler obţinute pe
un număr mare de exemple.
Cuvinte cheie: oboseală, compozite, infraroşu, prejudiciu, limită de
anduranţă
DETERMINATION A FATIGUE CRITERION OF A
COMPOSITE MATERIAL BY A NONDESTRUCTIVE METHOD
A new method of determination of the limit of endurance of a
composite by an infra-red camera is proposed. Fatigue tests on a specimen on
increasing levels of load, makes it possible to make the analogy between the
local heating and the damage. The results are compared with the curves of
Wöhler obtained with a great number of specimens.
Keywords: fatigue, composites, infrared, injury, old endurance
Mots clés: fatigue, composite, infrarouge, endommagement, limite
d’endurance

2 DETERMINATION D’UN CRITERE DE FATIGUE D’UN