Instrucțiuni de publicare


Descărcare instrucțiuni

Pentru cuprinderea în volumul tipărit cât și în versiunea online – www.stiintasiinginerie.ro – (ambele cu cod ISSN) a lucrărilor propuse, se prezintă mai jos

 

INSTRUCŢIUNILE DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR

Organizarea în bune condiţii a Conferinţei Internaţionale multidisciplinare – “Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, necesită ca până la 15 martie (cu rugămintea respectării acestui termen pentru a ne putea încadra în planificarea generală a Conferinţei, inclusiv predarea la tipar a cărţii), să ne expediaţi pe adresa de e-mail:

Aurel.Chereches@auto.utcluj.ro

Conf.Dr.Ing. Aurel CHERECHEȘ, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

 • lucrarea/lucrările, format A5cu o bună rezoluţie (rezoluție imagini minimum 300 dpi), într-un singur exemplar fiecare; NU format A4!
 • dovada achitării sumei de 40 lei/lucrare pentru membrii AGIR (cu cotizaţia la zi) în contul Filialei Cluj a AGIR nr. R026 RNCB 0106 0266 1216 0001 deschis la Banca Comercială Română, sucursala Cluj, Cluj Napoca, cod fiscal 6882380.
 • dovada achitării la zi a cotizației de membru AGIR.

Numărul de pagini va fi par: 2, 4, 6, 8, maximum 10.

Observaţii:

 1. lucrările vor respecta Sistemul Internaţional de Unităţi de Măsură, standardele în vigoare şi simbolistica adoptată la nivelul României.

 

Pentru a putea pregăti unitar lucrările pentru tipar, vă rugăm:

– prezentarea lor numai în format Word (inclusiv formulele);

– dimensiunea maximă a unui fișier să fie 10 MB;

– formatul pe care se vor prezenta lucrările este A5 (tip fotografie: lăţime 148,5 mm; înălţime 210 mm). Fiecare pagină (format A5) să fie prezentată separat (nu două pagini A5 alăturate pe un format A4);

Rugăm nu trimiteți alte formate (exemplu, A4).

– fontul folosit este ARIAL ( ● titlul lucrării cu dimensiunea 12; ● restul textului, formule etc. cu dimensiunea 10; ● conţinutul tabelelor, bibliografia, rezumatul lucrării, cuvintele cheie, legenda figurilor, a imaginilor, a tabelelor, cu dimensiunea 9);

– textul, figurile, tabelele, fotografiile (fotografiile se vor evita pe cât posibil. Cele care totuşi se prezintă, vor fi foarte clare, cu un contrast foarte bun), se vor încadra strict în dimensiunile: lăţime 113 mm; înălţime 170 mm, cu următoarele margini albe: sus-jos, 20 mm; stânga, 18 mm; dreapta, 18 mm; ROG urmăriți ca figurile să fie lizibile, cifrele citibile în contextul lucrării, textele în limba română.

– datele ce apar pe figuri să fie vizibile, figurile să fie corect realizate, imaginile să prezinte un contrast foarte bun. Legenda se va scrie centrat, dimensiunea 9 (Exemplu: Fig.1 Legenda privind conţinutul figurii/fotografiei).Tabelele se vor marca în colţul de sus, aliniat dreapta, dimensiunea 9, fără legendă care se va regăsi în text (Exemplu: Tabelul 2).

Referinţele bibliografice sunt menţionate în text prin paranteze drepte [ ] în interiorul ei fiind trecut numărul din lista bibliografică;

– formulele vor fi centrate, nominalizate de un număr trecut în paranteză rotundă, plasată în dreapta ( ); Formulele vor fi scrise cu fonturile cerute de lucrare (pentru o redactare unitară !) și nu scanate (pentru a se putea efectua și eventuale corecturi). Același lucru și pentru alte părți din lucrare.

– pe prima pagină:

 1. a) Titlul în limba română, cu majuscule (Arial Bold, dimensiune 12), centrat la 60 mm de partea superioară a formatului A5;

un rând liber

 1. b) Autor/autori (Prenume, NUME, centrat, dimensiune 10). Exemplu: Mihai MIHĂIȚĂ

două rânduri libere

 1. c) Titlul, în limba de circulaţie mondială aleasă, cu majuscule (Arial, dimensiunea 11), centrat;

un rând liber

 1. d) Rezumatul lucrării, în limba de circulaţie mondială aleasă (engleza, franceza, germana, rusă), dimensiune 9 (maximum 10-15 rânduri);

un rând liber

 1. e) Cuvinte cheie (dimensiunea 9) în limba de circulație internațională folosită. Exemplu: Keywords: energy, energy security, forecasting, biomass, hydropower, solar energy, wind energy
 2. f) Cuvinte cheie (dimensiunea 9). Exemplu: Cuvinte cheie: tensiuni, deformaţii, metoda elementelor finite, …

două rânduri libere

 1. g) Primul subtitlu (bold, numerotat, exemplu:   Introducere … Restul titlurilor capitolelor/subcapitolelor … 4. Analiza experimentală…). Textul începe cu un Tab. Titlurile capitolelor/subcapitolelor, sunt separate printr-un rând liber (sus-jos).

– începând cu pagina a doua, textul ocupă cadrul complet. Paginile nu se vor numerota pe textul realizat;

– textul se va tipări cu spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta, paragrafele începând cu un Tab, obligatorie fiind existenţa diacriticelor (ă, â, î, ş, ţ, Ă, Â, Î, Ş, Ţ);

– la sfârşitul lucrării, după un rând liber, se va menţiona bibliografia (dimensiune 9). Exemplu:

 

BIBLIOGRAFIE

 

[1] Popescu, Gh., Ionescu, G., Tehnologia materialelor, vol. 1. Editura tehnică, Bucureşti, 1999.

[2] Georgescu, I., Studiul implicaţiilor … . În: Revista de Turnarea Metalelor, nr. 5/1998, pag. 17-23.

un rând liber

– dimensiune 9 – titlul ştiinţific, prenumele şi numele, locul de muncă al autorului/autorilor, apartenenţa la Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), modalitatea de contact (adresă, e-mail etc.). Exemplu:

Prof.em.Dr.Ing. Ioan MUREŞAN

şef de catedră Tehnologia Materialelor,

Universitatea Tehnică din Iaşi, membru AGIR

e-mail: muri@yahoo.com

telefon: 0755 45 67 34

Drd.Ing. Vasile GEORGESU

cerc.şt.princ., şef laborator,

SC Acumulatorul SA Cugir, membru AGIR

e-mail: george@excel.ro

telefon: 0256 56 78 80

 

Vă doresc multă putere de muncă şi realizarea unei/unor lucrări de calitate !

 

Observaţiepentru orice neclaritate,

E-mail: Aurel.Chereches@auto.utcluj.ro

Rugăm ATENŢIE la

–          marginile albe ale hârtiei (sus-jos, 20 mm; stânga, 18 mm; dreapta, 18 mm) ! Și numai format A5.

–          respectarea instrucţiunilor de mai sus, inclusiv termenul de predare a lucrărilor.

–          dovada achitării sumei de 40 lei/lucrare.