Elena-Bianca AVĂDANEI


32-20 PARTICULARITĂȚI CONSTRUCTIVE ALE EJECTOARELOR ÎN CONSTRUCȚIA MOTOARELOR RACHETĂ

PARTICULARS OF CONSTRUCTION IN CONSTRUCTION EJECTORS ROCKET MOTORS

 

This paper presents some features of evolutionary parameters on fluid flow through the ejector gas dynamics.

Ejectors are devices with wide applicability gas dynamics in the technical field and especially in the military.

 

Keywords: ejector, gas dynamics parameters, chamber, ejection coefficient, fluid driven, driving fluid, turbulent flow

Cuvinte cheie: ejector, parametri gazodinamici, camera de amestec, coeficient de ejectie, fluid antrenat, fluid de antrenare, curgere turbulentă

Descarcare text


29-69 UNELE ASPECTE PRIVIND CURGEREA GAZELOR PRIN ŢEVILE LUNGI

SOME ASPECTS OF THE FLOW OF GAS BY LONG PIPES
This paper deals with studying the evolution of gas dynamics
parameters in long pipes. This study is applicable to the design and
construction of special pipes.
Keywords: gas dynamics parameters, enthalpy, perfect gas, Mach
criterion, long pipe, Reynolds criterion
Cuvinte cheie: parametric gazodinamici, entalpie, gaz perfect, criteriul
Mach, ţeavă lungă, criteriul Reynolds

Descărcare text


27-61 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL PARAMETRILOR GAZODINAMICI LA DEPLASAREA CORPURILOR CU VITEZE SUPERSONCE ÎN PREZENŢA UNDEI DE ŞOC DETAŞATE

CONSIDERATIONS IN MOVING BODIES GAS DYNAMICS PARAMETERS STUDY WITH PRESENCE IN GEAR SUPERSONCE DETACHED SHOCK WAVE
This paper presents a method to study the parameters of flight in the atmosphere, the bodies’ neaerodinamics at supersonic speeds in the presence of detached shock wave.
Keywords: body neaerodinamic, shockwave, entropy wave resistance, kinetic energy, dash attack, Mach number
Cuvinte cheie: corp neaerodinamic, undă de şoc, entropie, rezistenţă de undă, energie cinetică, bord de atac, numărul Mach

Descarcare text


26-33 ALGORITM DE CALCUL PENTRU DISTRIBUȚIA DEBITELOR MASICE PRINTR-O REȚEA DE ORIFICII LATERALE A DISPOZITIVELOR GAZODINAMICE

CALCULATION ALGORITHM FOR MASS FLOW
DISTRIBUTION THROUGH A NETWORK OF SIDE HOLES
GAZODINAMICE DEVICES
The work shall be presents a mathematical model for the purpose of
calculating mass flow distribution through a network of side holes in the case of
movements martina tran movement gas jets through the devices. The model
shall take into account the effect of contraction of splashing when they pass
through the network of holes.
Keywords: device gas dynamic, mass flow device, martina tran
movement, gas jets, shock wave, the wave front, adiabatic exponent, viscosity,
potential motion
Cuvinte cheie: dispozitiv gazodinamic, debit masic, mișcare
transonică, jet de gaze, undă de șoc, front de undă, exponent adiabatic,
vâscozitate, mișcare potențială
Descarcare text


19-85 EVOLUŢIA PARAMETRILOR ATMOSFERICI ÎN PREZENŢA UNDEI DE ŞOC CAUZATĂ DE DETONAŢIA UNEI ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE

ATMOSPHERIC PARAMETERS IN THE PRESENCE
OF SHOCK WAVE CAUSED DETONATION OF AN
EXPLOSIVE CHARGE
The paper presents results of recent research on the effects of
detonation of explosive charges on the Earth’s atmosphere. Developments are
studied environmental parameters, temperature, pressure, speed, in the
presence of the shock wave.
Key words: detonation, explosive charge, blast, shock wave front, and
state variables
Cuvinte cheie: detonaţie, încărcătură explozivă, undă de şoc, frontul
undei de şoc, parametri de stare

85 EVOLUŢIA PARAMETRILOR ATMOSFERICI ÎN


24-47 UNELE MODALITĂŢI DE ESTIMARE A FIABILITĂŢII SUBSTANŢELOR CHIMICE ORGANICE SPECIALE

SOME WAYS TO ESTIMATE OF THE RELIABILITY
OF THE CHEMICALS SPECIAL ORGANIC
This paper presents some ways to estimate the reliability of
pyrotechnic substances, explosives, fuels for rocket engines, both in storage
and during their use. Adequate valuation leads to good prevention during
operation, storage, handling, and storage and city life.
Cuvinte cheie: explozivi, combustibil, fiabilitate, funcţia de fiabilitate,
intensitatea defectelor, densitate de repartiţie
Keywords: explosives, fuel, reliability, dependability, fault, intensity
distribution density

47 UNELE MODALITĂŢI DE ESTIMARE A FIABILITĂŢII


21-59 ENERGII ALTERNATIVE. CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA COLECTORILOR SOLARI CU FOCALIZARE

ALTERNATIVE ENERGIES. CONSIDERATIONS
ON THE USE FOCUSING SOLAR COLLECTOR
This paper presents some aspects of performance increase energy
conversion systems of solar radiation into thermal energy and then electricity.
Concentration of solar radiation is increased flow requirement imposed by solar
radiation incident on the collector.
Cuvinte cheie: colector solar cu focalizare, radiaţie solară incidentă,
reflector solar, receptor, factor de concentrare
Keywords: solar collector focusing incident solar radiation, solar
reflector, receiver, concentration factor

59 ENERGII ALTERNATIVE. CONSIDERAŢII PRIVIND