24-81 OPTIMIZATION IN THE ELASTIC LINEAR FIELD OF THIN SHELL CYLINDER-SPHERE GRP UNDER SMALL INTERNAL CONSTANT AND UNIFORM PRESSURE


OPTIMIZAREA ÎN CÂMP ELASTIC LINIAR A UNEI ÎNVELITORI
CILINDRU-SFERĂ GRP SUPUSĂ UNEI PRESIUNI INTERNE
CONSTANTE ŞI UNIFORME
Articolul prezintă un studiu cu privire la optimizarea unui profil de
învelitoare cilindru-sferă GRP (Glass Reinforsed Plastic), calculată în domeniul
elastic linear pentru o valoare mică de presiune constantă și uniformă. Se
prezintă rezultatele cercetărilor făcute de J.Leach [4] pentru câteva profile de
învelitoare, relativ la starea de tensiuni și deformaţii utilizând programul
BOSOR [4] bazat pe metoda diferenţelor finite. În continuare se prezintă
rezultatele cercetărilor făcute de autoare relativ la trei învelitori cilindru-sferă,
optimizate prin impunerea a trei tensiuni echivalente von Mises constante pe
întreaga învelitoare, utilizând metoda propusă de autoare [2] care are la bază
ecuaţiile de echilibru ale teoriei clasice în domeniul elastic linear. Analiza stării
de tensiuni și deformatii este realizată cu ajutorul analizei FEM utilizând
programul NASTRAN V4.0 [5], pentru cele trei situaţii de optimizare ale
învelitorii cilindru-sferă prin programul OPTIMISES [3] rezultate prin impunerea
a trei tensiuni echivalente von Mises σVme = 5 MPa, σVme = 9,007 MPa,
respectiv σVMe = 17,96 MPa.
La sfârșit se face o analiză cuprinzând rezultatele opţinute relativ la
tensiunile circumferenţiale, echivalente von Mises, și relativ la deplasarea
totală, pentru profilele optimizate, evidenţiind rezultatele obţinute prin metoda
propusă de Dora Florea [3].
The article presents a study about optimizing a parcel profile cylindersphere
GRP (Glass Reinforsed Plastic), calculated in linear elastic for a small
value constant and uniform pressure.
579
Cuvinte cheie: optimizare, design, tensiune echivalentă von Mises,
deplasare totală, GRP
Keywords: optimization, design, santers von Mises, total displacement,
GRP

81 OPTIMIZATION IN THE ELASTIC LINEAR FIELD OF THIN SHELL CYLINDER-SPHERE GRP UNDER SMALL INTERNAL CONSTANT AND UNIFORM PRESSURE