Articole publicate86 UTILIZAREA PROGRAMULUI ALGOR ÎN CALCULUL

85 UTILIZAREA FOTOELASTICIMETRIEI ÎN ANALIZA

84 EFECTUL DEFECTULUI ASUPRA COMPORTĂRII DINAMICE A GRINZILOR

83 ÎNCERCĂRI SPECIFICE DE REZISTENŢĂ LA

82 UTILIZAREA METODEI MEDIILOR ARITMETICE LA

81 DIFERENŢE MAJORE LA UTILIZAREA DEŞEURILOR

80 UTILIZAREA DEŞEURILOR ÎN MATERIALE

79 MICȘORAREA TIMPULUI DE INTERVENȚIE ÎN

78 CERCETĂRI PRIVIND ELECTROLIZORUL CELULEI

77 INSTALAȚIE EXPERIMENTALĂ PENTRU STUDIUL

76 SIMULARE 3D A UNEI SITUAŢII DE INCENDIU

75 EVACUAREA UNEI STAŢII DE METROU DIN

74 ETANOLUL, COMBUSTIBIL CURAT DESTINAT

73 DATE PRIVIND MINERALOGIA STERILULUI REZULTAT

72 CARBONIFICAREA HIDROTERMALĂ – O NOUĂ

71 CONTAMINAREA SOLURILOR DIN ZONELE URBANE

70 TEHNOLOGIE DE EPURARE BIOLOGICĂ CU

69 INFLUENȚA FACTORILOR POLUANȚI ASUPRA

68 EFECTELE POLUĂRII FONICE

67 OBLIGAŢII ŞI EVOLUŢIE ÎN DOMENIUL DEEE

66 ROLUL NOILOR TEHNOLOGII ÎN REDUCEREA

65 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PRIN CONTROL DE LA

64 STUDIU DE CAZ ASUPRA SISTEMELOR DE

63 ANALIZA FACTORULUI DE EFICIENŢĂ AL UNUI

62 STUDIU PRIVIND DIMENSIONAREA EFICIENTĂ A

61 VALORIFICAREA CĂLDURII DIN APELE

60 DETERMINAREA VITEZEI VÂNTULUI PE BAZA

59 ENERGII ALTERNATIVE. CONSIDERAŢII PRIVIND

58 CONCENTRATOARE DE RADIAȚIE SOLARĂ

57 VALORIFICAREA ENERGIEI VALURILOR

56 MULTIPLICATOARELE INSTALAŢIILOR

55 MULTIPLICATOARELE INSTALAŢIILOR

54 ENERGIA EOLIANĂ ÎN CONTEXTUL

53 ASUPRA VALORIFICĂRII ENERGIEI

52 CENTRALE SOLARE TERMO-ELECTRICE, UN NOU

51 OPORTUNITATEA UTILIZĂRII ENERGIEI

50 TEHNOLOGIE DE EVALUARE EXPERIMENTALĂ

49 CONSIDERAŢII ASUPRA FRÂNELOR

48 CONSIDERAŢII ASUPRA FRÂNELOR

47 ÎMBUNĂTĂŢIREA INDICATORILOR CALITATIVI DE

46 UTILIZAREA MAṢINII ASINCRONE ÎN ACŢIONAREA

45 INTENSITATEA CÂMPULUI ELECTRIC ŞI TENSIUNEA

44 MODELAREA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

43 MODELAREA DE CÂMP A UNUI SISTEM

42 MANAGEMENTUL ENERGIEI – ACTIVITATE

41 MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE

40 METODĂ ANALITICĂ PENTRU STUDIUL PUNŢII

39 INFLUENŢA PĂTURII DE CURENT DIN ÎNFĂŞURAREA

38 INFLUENŢA MĂRIMII ÎNTREFIERULUI UNUI

37 COMANDA MOTOARELOR DE CURENT CONTINUU

36 PROIECTAREA SESIZORULUI CAPACITIV DE

35 ACŢIONĂRI ELECTRICE PERFORMANTE CU MAŞINI

34 COMPARAȚIE PRIVIND METODE UZUALE DE

33 SOLICITĂRI ALE IZOLAȚIEI ECHIPAMENTELOR DIN

32 O ABORDARE INFORMATIZATĂ ÎN DESCRIEREA

31 VALIDAREA UNOR MODELE ÎN

30 ASPECTE PRIVIND COMPOZIŢIA PATINEI UNOR

29 APLICAŢII ALE LASERULUI ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

28 O METODĂ DE EVALUARE A UNIFORMITĂŢII DE

27 REOLOGIA FĂINURILOR AGLUTENICE

26 VEHICULE CU PERNĂ DE AER

25 VEHICULE ELECTRICE

24 METROUL

23 METROUL

22 TRENURI DE MARE VITEZĂ

21 TRENURI DE MARE VITEZĂ

20 SELECTAREA AUTOMATĂ A MATERIALELOR

19 MODALITĂŢI COMPARATIVE DE CALCUL ALE

18 UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ÎN

17 IMPORTANŢA METODELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Instructiuni Sebes

16 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI LA

15 STABILIREA UNEI PROCEDURI PRIVIND FURNIZAREA

14 NOI STANDARDE REFERITOARE LA CRITERII

13 SOFT DE OPTIMIZARE A PARTENERIATELOR DINTRE

12 INTERFAŢA SISTEMULUI INFORMATIC DE ASISTAREA

11 CARACTERUL INTERDISCIPLINAR AL

10 SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

9 INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ – COMPONENTE,

8 COMUNICAREA ÎN LEADERSHIP –

7 TRADUCEREA ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

6 ISAAC NEWTON (1642 – 1727) – FONDATOR AL

5 ISAAC NEWTON (1642 – 1727) – FONDATOR AL

4 DE CE PROFESORUL DORIN PAVEL,

3 CUM POATE PROSPERA ROMÂNIA

2 FĂRĂ REPROFESIONALIZARE NU AVEM VIITOR

1 FĂRĂ REPROFESIONALIZARE NU AVEM VIITOR

91 VARIATOARE DE TURAŢIE CU LANŢ CU ROLE

90 POMPE CU CAVITĂȚI PROGRESIVE (PCP)

89 POMPE CU CAVITAŢI PROGRESIVE (PCP)

88 CERCETARE ASUPRA MOBILITĂŢII ŞI

87 CERCETARE ASUPRA MOBILITĂŢII ŞI

86 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI

85 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI

84 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI

83 ELEMENTE TEHNOLOGICE PRIVIND

82 ELEMENTE TEHNOLOGICE PRIVIND

81 ASUPRA GEOMETRIEI FREZELOR DISC PENTRU

80 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI

79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI

78 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI

77 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI

76 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ

75 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ

72 DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZĂ

74 MODELUL MATEMATIC ŞI SIMULAREA CAD

73 DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZĂ

71 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE

70 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE

69 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE

68 TEHNICI DE PROIECTARE A SISTEMELOR

67 TEHNICI DE PROIECTARE A SISTEMELOR

66 VARIANTA DE APLICARE A PRINCIPIULUI

65 CONSIDERAŢII ASUPRA POMPELOR CU MEMBRANĂ

63 CONSIDERAȚII PRIVIND UZURA SUPAPELOR

62 CONSIDERAŢII ASUPRA UZURII DE ABRAZIUNE

61 STADIUL ACTUAL PRIVIND DETECTAREA

60 STADIUL ACTUAL PRIVIND DETECTAREA

59 ASPECTE CU PRIVIRE LA RECONSTRUCŢIA

58 MODELAREA REŢINERII PASAGERULUI DE CĂTRE

57 POSIBILITĂŢI DE EVALUARE A PARAMETRILOR

56 LUCRĂRI DE REPARARE A CAROSERIILOR

55 MENTENANŢA ŞI STAREA TEHNICĂ

54 ASAMBLĂRI NECONVENŢIONALE ALE

53 SUDAREA CU ARC ELECTRIC FOLOSIND ELECTROD

52 EXAMINAREA ULTRASONICĂ AUTOMATĂ SAU

51 VARIANTE DE LUCRU ÎN TEHNOLOGIA DE

50 PELETIZAREA DEŞEURILOR FEROASE

49 ANALIZA CONȚINUTULUI DE FIER DIN SCOARȚA

48 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE

47 INFLUENȚA VIBROIZOLAŢIEI ASUPRA VALORII

46 VERIFICAREA COMPORTĂRII CUPLEI CINEMATICE

45 CARACTERISTICI STRUCTURALE LA PIESE

44 COMPORTAREA OŢELULUI PENTRU CONSTRUCŢII

43 PROTOTIPAREA RAPIDĂ A UNUI ROTOR PELTON

42 STAND EXPERIMENTAL PENTRU CERCETAREA

41 DISPOZITIV MECATRONIC DE DEPLASARE LINIARĂ

40 SISTEM AUTOMAT DE SORTARE

39 SIMULAREA NUMERICĂ CU ELEMENTE FINITE

38 AUDITUL DE PROCES VDA 6.3.

37 APLICAREA METODEI FMEA PENTRU STUDIUL

36 INFLUENŢA PARAMETRILOR DE SINTERIZARE

35 CARACTERIZAREA PRIN DIFRACȚIE CU RAZE X A

34 ASPECTE STRUCTURALE ALE AMESTECURILOR

33 EVALUAREA OMOGENITĂŢII AMESTECURILOR DE

32 INFLUENŢA CONŢINUTULUI DE CARBON,

31 DEFORMABILITATEA LA CALD A OŢELURILOR

30 CONCEPȚIA DISPOZITIVULUI DE DETERMINARE

29 STUDIUL DEPLASĂRII PRAGULUI AUDITIV CAUZAT

28 ACŢIUNEA VIBRAŢIILOR INDUSE DE

27 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND MENTENANŢA

26 ABSORBŢIA SONORĂ A MATERIALELOR

25 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII

24 STUDII PRIVIND ACȚIUNEA BENEFICĂ A VIBRAŢIILOR

23 CORELAŢIA CAUZĂ – EFECT ÎN ACŢIUNEA

22 APLICAŢIE NUMERICĂ ŞI PROGRAM

21 DETERMINAREA ELIPSOMETRICĂ A GROSIMII ŞI A

20 ANALIZA FEM A SISTEMELOR DE IZOLARE SEISMICĂ

19 SISTEME INOVATIVE DE IZOLARE SEISMICĂ

18 ANALIZA IZOLATORILOR ELASTOMERICI

17 SISTEME INOVATIVE DE IZOLARE SEISMICĂ BAZATE

16 CONSIDERAȚII PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE

15 PROBE INDEX EFECTUATE PE HIDROAGREGATUL

14 CENTRALĂ ELECTRICĂ HIDROPNEUMATICĂ

13 CONSIDERAŢII PRIVIND ADAPTAREA MODELULUI

12 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND FENOMENELE

11 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND MIŞCAREA

10 NOTE ASUPRA COMPORTĂRII UNEI

9 COMPORTAMENTUL UNUI MICRO-HIDROAGREGAT

8 COMPORTAMENTUL UNUI MICROHIDRO-AGREGAT

7 CONTRIBUŢII ÎN CORELAREA PARAMETRULUI

6 METODA ELEMENTULUI DE FRONTIERĂ CU

5 DECISION SUPPORT SYSTEM INTERFACE WITH

3 ÜBER DIE INTERPOLIERBARKEITSABWEICHUNG

4 CONSIDERATION ABOUT AERONAUTICAL

2 CONTRIBUTIONS TO DATA ACQUISITION AND

1 VISCOUS LIQUID THREE DIMENSIONAL FLOW43 MULTIPLICATOARE DE FRECVENłĂ

42 HIDROAGREGATE DE PERSPECTIVĂ ÎN DOMENIUL

41 PRINCIPII DE AUTOMATIZARE MODERNĂ A

40 SOLUłII NOI PENTRU MASINILE HIDRAULICE

39 INVESTIGAłII STRUCTURALE PRIVIND COMPOZIłIA

38 ISTORIA JUCĂRIILOR

37 APROXIMAREA ARIPII IDEALE PRIN DREPTE

36 ASUPRA UTILIZĂRII METODELOR GRAFICE

35 AVANTAJELE DESIGNULUI INDUSTRIAL

34 SCOALA DE VACANłĂ FREINET – TABĂRA

33 IMPORTANłA ANTRENAMENTULUI ÎN FORMAREA

32 EVALUAREA SI IMPORTANłA ACESTEIA

31 BAZELE COMPORTAMENTALE ALE

30 GRUPURI SI COMPORTAMENT DE GRUPPARTICULARITĂłI

29 DE LA MULTICULTURALITATE LA DIALOG

28 CALITATEA PROGRAMELOR DE FORMARE

27 DE LA DIDACTICĂ LA INSTRUIREA

26 PERFORMANłĂ SAU REGRESUL

25 ACTIVITĂłILE POLIłIENESTI VERSUS RISCURILE

24 SPORIREA SIGURANłEI RUTIERE PRIN

23 RECONSTRUCłIA ACCIDENTELOR RUTIERE

22 CERINłE EUROPENE VIZÂND PREVENIREA

21 PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALE DIN

20 EFECTELE NOCIVE ALE INCENDIILOR

19 ASUPRA CALCULULUI ANALITIC

18 DEFECTAREA SAU CĂDEREA

17 STUDIU COMPARATIV PRIVIND EFECTELE

16 CERINłE DEFINIłII SI CARACTERISTICI

15 TENDINłELE DEZVOLTĂRII SISTEMELOR DE

14 CLIMATUL COMUNICĂRII MANAGERIALE

13 MOTIVAłIA ÎN MUNCĂ

12 COLABORAREA DINTRE STANDARDIZARE SI

11 INGINERIA CERINłELOR

10 INGINERIE SI ARHITECTURĂ

9 PLANUL ÎNCLINAT SI UNELE MINUNI TEHNICE (II)

8 PLANUL ÎNCLINAT SI UNELE MINUNI TEHNICE (I)

7 AMENAJAREA EUFRATULUI ÎN SIRIA

6 TEHNOSOFIA

5 TEHNOLOGIE – FABRICAłIE – MANUFACTURARE

4 DORIN PAVEL SI HIDROGRAFIA DUNĂRII

3 AMINTIRI DESPRE PROFESORUL DORIN PAVEL

2 SEBES 2010 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE

1 DORIN PAVEL – „ARHITECT AL APELOR”

1 EXTRAGEREA HIDROGENULUI SULFURAT

2 CAPTAREA SI STOCAREA CARBONULUI –

3 CALITATEA MEDIULUI ÎN ZONA CENTRALĂ

4 TEHNOLOGIE INOVATIVĂ DE DEPOLUARE TERMICĂ

5 IMPACTUL TEHNOLOGIILOR MODERNE ASUPRA

6 STUDIU PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI SI A

7 STUDIU PRIVIND RECICLAREA PRAFULUI

8 LIMONENUL CA SURSĂ DE MATERII PRIME DIN

9 PURIFICAREA LIMONENULUI OBłINUT PRIN

10 DETERMINAREA CONSTANTELOR OPTICE ALE

11 OBłINEREA FILMELOR DE Fe2O3 PRIN METODA

12 PROPRIETĂłILE MORFOLOGICE ALE DIOXIDULUI

13 PROPRIETĂłI OPTICE SI ELECTRICE ALE FILMELOR

14 PROPRIETĂłILE STRUCTURALE ALE DIOXIDULUI

15 OBłINEREA DIOXIDULUI DE TITAN PRIN METODA

16 OBłINEREA ANTOCIANINELOR PRIN

17 CEN-TC 230 „ANALIZA APEI”

18 STRATEGII DE MANAGEMENT PENTRU

19 CONSIDERAłII TEORETICE PRIVIND EPURAREA

20 CONSTRUCłIA SI FUNCłIONAREA BIOFILTRELOR

21 EFICIENTIZAREA PROCESELOR DE EPURARE A

22 RECICLAREA APELOR UZATE INDUSTRIAL, CU

23 IMPACTUL SUBSTANłELOR PERICULOASE DIN

24 CONSIDERAłII PRIVIND INFLUENłA IRIGAłIEI

25 STUDIU COMPARATIV AL METODELOR DE

26 ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE DE

27 STUDIU PRVIND PROIECTAREA SISTEMELOR DE

28 STADIUL ACTUAL AL PROBLEMELOR ÎN

29 EVALUAREA CICLULUI DE VIAłĂ PENTRU

30 IMPACTUL PROCESULUI DE COMPOSTARE

31 RECICLAREA CHIMICĂ A MATERIALELOR

32 GUDRONUL ACID – VALORIFICARE

33 CLĂDIRE DURABILĂ

34 CASE PASIVE – EFICIENTE DIN PUNCT

35 CONSTRUCłIA DE LOCUINłE IZOLATE LA RADON

36 SOLUłII CONSTRUCTIVE SI TEHNOLOGII AVANSATE

37 PROIECTARE EUROPEANĂ

38 PERFORMANłA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR.

39 EVALUAREA CONFORMITĂłII PRODUSELOR

40 SISTEM GIROSCOPIC DE STABILIZARE A

41 SISTEME ELECTRONICE PENTRU

42 REABILITAREA STRUCTURALĂ A MONUMENTULUI

43 REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR

44 CASTRUL DE LA POTAISSA – TEHNICI

1 SEBEŞ – REPERE CRONOLOGICE

2 INGINERIA ŞI PROVOCĂRILE ACTUALE

3 SEBEŞ 2011 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE

4 INTERDISCIPLINARITATEA, O TRĂSĂTURĂ

5 DR. ING. DORIN PAVEL ŞI ELECTRIFICAREA

6 DORIN PAVEL ŞI ARTELE VIZUALE

7 INGINERI ŞI PROFESORI – PIONIERI AI FABRICAŢIEI

8 INGINERI ŞI PROFESORI – PIONIERI AI FABRICAŢIEI

9 PAŞII POETULUI ÎNTRE TĂCERE ŞI CUVÂNT.

10 OBIECTIVUL MAJOR ACTUAL AL ROMÂNIEI

11 ENERGETICA NUCLEARĂ – PRO ŞI CONTRA

12 ENERGETICA NUCLEARĂ – PRO ŞI CONTRA

13 PRINCIPII DE EDUCARE ŞI PREGĂTIRE ÎN SPIRIT

14 TEHNOLOGIA CA ACT DE CULTURĂ

15 CALITATEA, DE LA FILOSOFIE LA PRACTICĂ

16 CULTURILE ANTREPRENORIALE LA DIFERITE

17 LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE – ACTIVITATEA DE

18 CONSTRUCŢII METALICE REALIZATE PRIN

19 PODURI DE DIFERITE CONSTRUCŢII

20 MANAGEMENTUL CONFLICTULUI

21 STILURI DE CONDUCERE ŞI STRATEGII DE

22 TEHNICI DE ANALIZĂ ÎN MECANICA SISTEMELOR

23 CONSECINŢE ALE ANALIZEI MECANICII SISTEMELOR

24 NEGOCIERE ÎNTRE AGENŢI FOLOSIND PAXOS

25 ANALIZA STATISTICĂ PRIVIND DEZVOLTAREA

26 ARHITECTURI SOFTWARE PENTRU ÎNTREPRINDERI

27 DETERMINAREA DISTANŢEI MINIME ÎNTRE DOUĂ

28 PERCEPŢIA STUDENŢILOR PRIVIND CALITATEA

29 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR – IT

30 SOFTURI EDUCAŢIONALE UTILIZATE

31 COMPETITIVITATE ÎN TURISMUL DIN ROMÂNIA ŞI UE

32 TELEVIZIUNEA 3D

33 EXPERIMENTE PRIVIND USCAREA

34 INFLUENȚA ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE

35 ELECTRIFICARE INTELIGENTĂ.

36 ROLUL CEI. ELECTRIFICARE INTELIGENTĂ – CHEIA

37 EVALUAREA UNUI PROIECT PENTRU O

38 OPTIMIZAREA ECONOMICĂ A UNEI CENTRALE

39 SCHEME DE ALIMENTARE A SERVICIILOR INTERNE

40 STABILIREA ORDINII LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ

41 STABILIREA ORDINII LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ

42 STABILIREA ORDINII LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ

43 CLASIFICAREA TEHNOLOGIILOR PENTRU

44 MANAGEMENTUL ÎNTREŢINERII SSCs PE BAZA

45 EVALUAREA UNEI INVESTIŢII AVANTAJOASE

46 OPTIMIZAREA GESTIONĂRII ENERGIEI ELECTRICE

47 INFLUENŢA REACŢIEI NEGATIVE ASUPRA UNUI

48 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI

49 ANALIZA CÂMPURILOR MAGNETICE ÎN ETANŞĂRI

50 ASPECTE PRIVIND RECEPTOARELE

51 DETERMINAREA TIMPULUI DE PORNIRE A

52 OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA COMPORTĂRII

53 CONSIDERAŢII PRIVIND REGIMUL TERMIC AL

54 UTILIZAREA INDUSTRIALĂ A CONVERTOARELOR

55 UTILIZAREA INDUSTRIALĂ A CONVERTOARELOR

56 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE

57 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE

58 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE

59 DEPENDENŢA ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATE DE

60 REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ

61 SISTEM DE CONTROL AL MAŞINII ASINCRONE CU

62 CONSIDERAŢII PRIVIND AVARIILE PRODUSE LA

63 MANAGEMENTUL RISCULUI DE MEDIU ŞI

64 CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA

65 INVESTIGAREA SITURILOR CONTAMINATE ŞI

66 SCHEMA DE COMERCIALIZARE A COTELOR DE

67 UTILIZAREA DEŞEURILOR CA SURSĂ

68 TENDINŢE ÎN PRODUCEREA

69 VALORIFICAREA DEŞEURILOR DIN PET-URI ŞI

70 ASPECTE PRIVIND CALITATEA APEI

71 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND

72 INFLUENŢA FACTORILOR POLUANŢI ASUPRA

73 TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A APELOR UZATE

74 STAŢIE DE EPURARE PENTRU 100.000 LOCUITORI –

75 EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC

76 PIROLIZA DEŞEURILOR SOLIDE PRIN

77 TRATAREA DEŞEURILOR PERICULOASE DIN

78 DISTRIBUŢIA MINERALELOR ÎN CENUŞA DE HUILĂ

79 POLUAREA SONORĂ

80 MODELAREA COLOANELOR DE

81 NOTE PRIVIND MODELAREA MATEMATICĂ

82 SIMULAREA FUNCŢIIOR LOGICE PNEUMATICE,

83 TEHNOLOGII INTEGRATE SAP ACTUALE DE

84 MODALITĂŢI DE EVITARE A REZONANŢEI PE TIMPUL

85 EVOLUŢIA PARAMETRILOR ATMOSFERICI ÎN

86 CONSIDERAŢII PRIVIND CURGEREA GAZELOR

87 LABORATORUL DE REZISTENŢA MATERIALELOR

88 E,G ŞI  – CARACTERISTICI ELASTICE ALE

89 LEGEA LUI HOOKE ÎNTR-O ABORDARE

90 DETERMINAREA GRAFO-ANALITICĂ PE BAZA

91 ARBORE DE DISTRIBUŢIE TUBULAR

92 VARIANTE CONSTRUCTIVE PENTRU UN

93 SIMULAREA CU AJUTORUL METODEI ELEMENTELOR

94 STUDIUL ANALITIC ŞI NUMERIC AL

95 MODIFICAREA STRUCTURII PORTANTE A

96 FACTORUL DE INTENSITATE AL TENSIUNII (KI)

97 LOCALIZAREA DEFECTULUI ÎN BARE ÎNCASTRATE

98 ÎNCERCĂRI TENSOMETRICE EFECTUATE

99 APLICAREA RECOMANDĂRII OIML R60-91 &

100 STUDIUL FORŢELOR CARE ACŢIONEAZĂ

101 UNELE ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA

102 ASUPRA UNUI SISTEM MECANIC DE TIP FILIPPOV

103 ECUAŢIA PANTOGRAFULUI ŞI GENERALIZĂRI

104 CERCETĂRI PRIVIND STUDIUL VIBRAŢIILOR

105 POLUAREA ACUSTICĂ ŞI ACŢIUNEA EI

106 ANALIZA COMPORTĂRII FIZIOLOGICE ŞI

107 AFECŢIUNI ALE SISTEMULUI UMAN MÂNĂ-BRAŢ

108 EFECTELE PSIHOACUSTICE ALE ZGOMOTULUI

109 STUDIUL DINAMIC AL ROBOTULUI SERIAL MODULAR

110 MODELAREA DINAMICĂ A MANIPULATORULUI TT

111 METODĂ DE DIMENSIONARE A ELEMENTELOR

112 ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND ALEGEREA

113 ASPECTE ALE CONSTRUCŢIEI ŞI IMPLEMENTĂRII

114 CALCULUL MOTOARELOR DE ACŢIONARE PENTRU

115 CONCEPŢIA ŞI PROIECTAREA ROBOŢILOR

106 PARAMETRII GEOMETRICI AI UNUI ANGRENAJ

105 PARAMETRII GEOMETRICI AI UNUI ANGRENAJ

104 DISPOZITIV DE RECTIFICAT SUPRAFEŢE ELICOIDALE

103 FORMULA DE REGLARE A CUPLELOR

102 UZURI SPECIFICE ALE COMPONENTELOR POMPELOR

101 CONSIDERAŢII ASUPRA UZURII TEHNICE

100 POSIBILTǍŢI DE EXECUŢIE A FREZELOR MELC

99 POSIBILTǍŢI DE EXECUŢIE A FREZELOR MELC

98 APLICARE A MELCULUI GENERATOR PENTRU

97 APLICARE A MELCULUI GENERATOR PENTRU

96 APLICARE A MELCULUI GENERATOR PENTRU

95 FREZELE MELC PENTRU DANTURAREA ROŢLOR

94 FREZELE MELC PENTRU DANTURAREA ROŢILOR

93 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI

92 MODELUL MATEMATIC AL FREZEI

91 STUDIUL FORŢELOR ŞI A EFICIENŢEI ÎN

90 ASPECTE ENERGETICE LA ALEGEREA

89 MOBILITATEA CUPLAJEROR DINŢATE ALE

88 O METODĂ DE PROIECTARE A

87 STUDIUL PREDICTIV AL ANGRENAJELOR

86 GRUP COMBINAT DE ACŢIONARE

85 ELIMINAREA PIERDERILOR UTILIZÂND

84 CONTROL PREDICTIV MULTIVARIABIL AL UNUI

83 CERCETAREA EROZIUNII PRIN CAVITAŢIE ÎN

82 CAPTATOR AERODINAMIC AXIAL PENTRU

81 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND

80 AUTOMOBILE ELECTRICE – Partea a II-a

79 AUTOMOBILE ELECTRICE – Partea I

78 SISTEME DE PROPULSIE HIBRIDE

77 STUDIU DE CAZ ASUPRA SISTEMELOR DE

76 EVALUAREA DISTANŢEI DE SIGURANŢĂ DINTRE

75 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR FIZICOCHIMICE

74 BIOETANOL

73 ANALIZA CU AJUTORUL UNUI SUPRACATALIZATOR

72 STAND PENTRU DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A

71 STAND PENTRU DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A

70 MĂSURĂTORI ALE VIBRAŢIILOR PRODUSE

69 SOLUŢII MODERNE PENTRU VIBROIZOLAREA

68 INFLUENŢA IMPURITĂŢILOR METALICE

67 ZINCAREA TERMICĂ – O TEHNOLOGIE MODERNĂ

66 SISTEME MECANICE DE ADĂPARE

65 INSTALAȚIE DE FABRICAT ARCURI ELICOIDALE

64 METODE DE OPTIMIZARE A INSTALAŢIILOR

63 STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA ROLELOR DE

61 STUDIU EXPERIMENTAL CU PRIVIRE LA APARIŢIA

60 FAZELE OPERAŢIEI LA ŞTANŢAREA

59 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND OBŢINEREA

58 STUDIUL REZISTENŢEI LA CAVITAŢIE A OŢELULUI

57 OBŢINEREA PULBERILOR Cu – Zn – Al PRIN

56 ASPECTE MORFOLOGICE ŞI STRUCTURALE

55 TRANSFORMĂRI STRUCTURALE ALE OŢELULUI

54 CONSIDERAŢII ASUPRA OBŢINERII MATERIALELOR

53 COMPOZITE Al – BAZALT

52 CERCETĂRI PRIVIND ASIGURAREA SOLIDIFICĂRII

51 APLICAŢIE A RECUNOAŞTERII FORMELOR

49 ALIAJE UŞOR FUZIBILE UTILIZATE LA

50 APLICABILITATEA LEGII VEGARD ÎN

48 CONSIDERAŢII PRIVIND POSIBILITATEA REALIZĂRII

47 MODELAREA PLĂCILOR PRIN ÎMPROŞCARE

46 TEHNOLOGII DE TĂIERE A MATERIALELOR

45 SISTEM CAM PENTRU MODELAREA, DESIGNUL ŞI

44 TEHNOLOGIE DE EVALUARE EXPERIMENTALĂ

43 UN NOU TIP DE CONSTRUCŢIE AGRICOLĂ

42 ELEMENTE ŞI STRUCTURI DE REZISTENŢĂ

41 FOLOSIREA DEŞEURILOR INDUSTRIALE

40 CONTRIBUŢII PRIVIND REGLAREA ADAPTIVĂ A

39 CONFORTUL HIGROTERMIC ŞI ECONOMIA DE

38 COMPARAREA REZULTATELOR OBŢINUTE CU

37 CALCULUL FORŢEI AERODINAMICE ŞI DISTRIBUŢIEI

36 PROGRAM DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA

35 SECURITATEA LA INCENDIU A CLĂDIRILOR

34 SISTEM INOVATIV DE „TERMOIZOLARE ACTIVĂ”

33 AUTOMATIZAREA CLĂDIRILOR

32 DETERMINAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE

31 INFLUENŢA FACTORILOR ATMOSFERICI POLUANŢI

30 MATERIALE POLIMERICE UTILIZATE ÎN

29 PROCESUL DE COAGULARE – FLOCULARE

28 METODE DE DETERMINARE A ACIDULUI

27 POLIZAHARIDE FOLOSITE ÎN OBŢINEREA

26 SISTEME DE ELIBERARE CONTROLATA A

25 DETERMINAREA GROSIMII ŞI A CONSTANTELOR

24 PRELUCRAREA DATELOR REFERITOARE

23 TURBULENŢA VÂNTULUI

22 NECESITATEA EVALUĂRII POTENŢIALULUI ÎNCĂ

21 UTILIZAREA ENERGIEI VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA

20 VALORIFICAREA RESURSELOR EOLIENE

19EFICIENŢA UNEI PILE CU COMBUSTIBIL CU

18 MODELAREA PILELOR CU COMBUSTIBIL CU

17 IMPORTANŢA ECO-ENERGETICĂ A CELULEI

16 ANALIZA DIFERITELOR METODE DE OBŢINERE

15 ASPECTE PRIVIND VALORIFICAREA ENERGIEI

14 EVALUAREA POTENŢIALULUI DE ENERGIE

12 STUDIU COMPARATIV AL CAPTATORILOR SOLARI

11 ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ A EFECTULUI

13 UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE ÎN REŢELELE

10 EVALUAREA ENERGIEI SOLARE INCIDENTE PE

9 CONTROLUL NUMERIC AL SISTEMELOR DE SURSE

8 PREOCUPĂRILE COMITETELOR TEHNICE ALE

7 UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE

6 L’ECOLE D’INGENIEURS DU CESI

5 OUTIL DE DECISION D’IMPLANTATION

4 MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

3 MODELISATION DE L’IMPACT DE LA MAINTENANCE

2 DETERMINATION D’UN CRITERE DE FATIGUE D’UN

1 MODELISATION DU COMPORTEMENT D’UN

107 PRINCIPIUL DE GENERARE A DANTURII ROŢILOR

108 PRINCIPIUL DE GENERARE A DANTURII ROŢILOR

23-2 SEBEȘ 2013 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE

23-1 DORIN PAVEL, 2013

23-3 LUCIAN BLAGA, POETUL VIZIONAR AL

23-4 O LUCRARE MAI PUŢIN CUNOSCUTĂ A LUI

23-5 ACUM ÎNCEPE EPOCA ADEVĂRATEI INGINERII

23-6 ACUM ÎNCEPE EPOCA ADEVĂRATEI INGINERII

23-7 ACUM ÎNCEPE EPOCA ADEVĂRATEI INGINERII

23-8 EVOLUŢIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

23-9 OBIECTIVELE STRATEGICE ALE

23-10 ARHIMEDE – UN ILUSTRU SAVANT GREC

23-11 ACADEMICIANUL ȘTEFAN NĂDĂȘAN –

23-12 CONSTANTIN C. TEODORESCU

23-13 DESPRE INVENȚII ȘI INVENTATORI

23-14 REPERE IMPORTANTE ÎN ISTORIA TERMOMETRIEI

23-15 EDUCAȚIA – CALE SPRE SUCCES

23-16 LECŢII INTERACTIVE REALIZATE ÎN

23-17 HIDROSFERA-BIOSFERA ȘI UNIVERSALITATEA PRINCIPIULUI SFERĂ-SPIRALĂ.

23-18 MODEL DE DEZVOLTARE A AFACERII

23-19 COMUNICAREA INTERNĂ ÎN ORGANIZAŢII.

23-20 ABORDARE STRATEGICĂ A ACTULUI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ, Partea I-a

23-21 ABORDARE STRATEGICĂ A ACTULUI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ, Partea a II-a

23-22 NANOTEHNOLOGIA – TEHNOLOGIA

23-23 UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND SISTEMUL

23-24 DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE TEMPERATURĂ

23-25 EVOLUŢIA UNITĂŢILOR LA ROMÂNI

23-27 INVESTIGAREA COMPOZIȚIEI UNEI MOSTRE

23-26 PLATFORME MECATRONICE

23-28 CONSIDERENTE ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE SECURITATE ALE TUNELURILOR RUTIERE DIN ROMÂNIA

23-29 CONSOLIDAREA CONSTRUCŢIILOR

23-30 PRINCIPII ŞI METODE DE REABILITARE A SUPRASTRUCTURII CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE

23-31 ÎN AUSTRIA SE MERGE CU BICICLETA

23-32 MUZEE ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

23-33 MUZEE ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

23-34 MUZEE ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

23-35 O POLITICĂ ENERGETICĂ PENTRU EUROPA ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

23-36 AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ A DUNĂRII

23-37 CONSIDERAȚII PRIVIND REALIZAREA UNOR PRIME CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE ÎN ROMÂNIA

23-38 APORTUL R.A.T. DIGITAL ÎN EXTINDEREA DOMENIULUI CAPACITIV DE FUNCȚIONARE

23-39 REALIZĂRI ENERGETICE GERMANE, POSIBILE

23-40 EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA.

23-42 PROIECTAREA UNUI AUTOMAT DE UZ GENERAL

23-43 PROIECTAREA CONVERTORULUI CURENT ALTERNATIV-TENSIUNE CONTINUĂ,

23-41 MAȘINI ELECTRICE ROTATIVE – ÎN CONTEXTUL STANDARDIZĂRII EUROPENE ȘI A

23-44 ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND PUNTEA

23-45 GENERATOR ELECTRIC ASINCRON CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI STATORICE PENTRU SISTEME EOLIENE DE PUTERE ŞI TURAŢIE REDUSE

23-46 EVALUAREA ANALIZELOR DE LABORATOR

23-47 ANALIZA UNOR PARAMETRII ELECTRICI PENTRU SURSE DE PUTERE INDUSTRIALE

23-48 ANALIZA ANUMITOR SOLICITĂRI ÎN REŢEAUA

23-49 ANALIZA ANUMITOR SOLICITĂRI ÎN REŢEAUA

23-50 ANALIZA ANUMITOR SOLICITĂRI ÎN REŢEAUA

23-51 SURSĂ REGLABILĂ DE TENSIUNE ÎN COMUTAȚIE

23-52 SECURITATEA FUNCŢIONALĂ A SISTEMELOR ELECTRICE

23-53 DESCĂRCĂRI SUB FORMĂ DE TRĂSNET.

23-54 DESCĂRCĂRI SUB FORMĂ DE TRĂSNET.

23-55 MĂSURAREA CARACTERISTICILOR METEO PENTRU DETERMINAREA POTENŢIALULUI EOLIAN.

23-56 INFLUENŢE ASUPRA MIŞCĂRII MASELOR DE AER. CONSIDERAŢII FUNDAMENTATE PE VALORILE MĂSURĂTORILOR EXPERIMENTALE

23-57 APLICAREA INGINERIEI INVERSE PENTRU RECONSTRUCŢIA GEOMETRIEI UNUI ROTOR

23-58 ANALIZA NUMERICĂ A TENSIUNILOR REMANENTE

23-59 ANALIZA EXPERIMENTALĂ A TENSIUNILOR REMANENTE DINTR-O PIESĂ TURNATĂ

23-60 TRADUCTOR ELECTRIC REZISTIV REUTILIZABIL

23-61 SISTEME DE ACȚIONARE PE BAZĂ DE SILFOANE

23-62 DETERMINAREA FRECVENŢELOR PROPRII

23-63 CONSIDERAȚII ASUPRA VIBRAȚIILOR DIN

23-64 CONSIDERAȚII DESPRE AMORTIZOARELE MAGNETOREOLOGICE LA VEHICULELE FROVIARE

23-65 ANALIZA DISPOZITIVELOR DE IZOLARE SEISMICĂ

23-66 VIBRAŢIILE MECANICE CA O MODALITATE

23-67 STUDIU TEORETIC ASUPRA APLICABILITĂȚII IMPEDANȚEI MECANICE

23-68 STUDIUL EXPERIMENTAL AL ACŢIUNII VIBRAŢIILOR MAŞINILOR-UNELTE PORTABILE ASUPRA SISTEMULUI UMAN MÂNĂ-BRAŢ

23-69 METODE DE DETERMINARE A CONSTANTELOR ELASTICE DE MATERIAL

23-70 MODULUL DE ELASTICITATE A OŢELULUI DIN STRUCTURILE METALICE INDUSTRIALE EXISTENTE

23-71 FACTORUL DE INTENSITATE AL TENSIUNII PENTRU

23-72 METODĂ DE CONTROL NEDISTRUCTIV AL

23-73 STUDIUL NUMERIC AL CONCENTRATORULUI DE TENSIUNE PENTRU O BARĂ CU CRESTĂTURI ÎN „V” SUPUSĂ SOLICITĂRII DE ÎNTINDERE

23-74 CONSIDERAŢII PRIVIND OPORTUNITATEA

23-75 CONSIDERAŢII PRIVIND OPORTUNITATEA UTILIZĂRII MODELULUI EULER-BERNOULLI PENTRU

23-76 CONSIDERAŢII PRIVIND EFECTELE COROZIUNII

23-77 CONSIDERAȚII PRIVIND SOLICITAREA DINAMICĂ PRIN ȘOC A MATERIALULUI UZUAL UTILIZAT

23-78 PROIECTAREA ȘI REALIZAREA PARAPETELOR

23-79 SOLUȚII CONSTRUCTIVE PRIVIND REALIZAREA PARAPETELOR DE PROTECȚIE CE ECHIPEAZĂ

23-80 STUDIUL MODELELOR 2D CU AJUTORUL

23-81 METODE DE PROIECTARE A ARCURILOR DE COMPRESIUNE ELICOIDALE UTILIZATE LA ECHIPAMENTE SPECIALE, CU AJUTORUL

1 METODE STATISTICE APLICATE ÎN STUDIUL FIABILITĂŢII SISTEMELOR TEHNICE

2 METODĂ DE ESTIMARE A INTERVALELOR DE MENTENANŢĂ ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA UTILAJELE DE PROCES

3 MENTENANŢA PREDICTIVĂ A ANGRENAJELOR MAŞINILOR-UNELTE PRIN ANALIZA VIBRAŢIILOR

4 FENOMENELE DE FRECARE ÎNTRE LAMELELE CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE (I)

5 FENOMENELE DE FRECARE ÎNTRE LAMELELE CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE (II)

6 DEZVOLTĂRI ACTUALE PRIVIND INSTRUMENTELE CLASICE ALE CALITĂȚII (I)

7 DEZVOLTĂRI ACTUALE PRIVIND INSTRUMENTELE CLASICE ALE CALITĂȚII (II)

8 CERINȚELE DE MENTENANȚĂ ALE UNUI PARC

9 CENTRUL DE TESTĂRI FEROVIARE FĂUREI AL AUTORITĂŢII FEROVIARE ROMÂNE – AFER SINGURUL POLIGON FEROVIAR DIN SUD-ESTUL EUROPEI

10 CALCULUL CANTITĂŢII DE AER VICIAT CE TREBUIE EVACUAT DIN PARCAJE ÎN CAZUL UTILIZĂRII SISTEMULUI DE VENTILARE JET-FAN COMPARATIV CU SISTEMUL CLASIC CU CONDUCTE

11 TESTAREA CUTEI DE VITEZǍ PENTRU

12 TESTAREA COMPORTAMENTULUI LA EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ A UNUI ALIAJ NEFEROS

13 STAND DEMONSTRATIV PENTRU

14 STUDII ŞI CERCETǍRI

15 EXTINDEREA SOLUBILITĂŢII ÎN STARE SOLIDĂ

16 DEZVOLTAREA OŢELULUI DE

17 DISPOZITIV EXPERIMENTAL ŞI STAND DE TESTARE PENTRU DETERMINAREA FORŢELOR DE FRECARE DIN ETANŞĂRILE PISTOANELOR

18 DETERMINAREA PARAMETRILOR

19 CONSIDERAȚII ASUPRA GEOMETRIEI

20 CERCETǍRI PRIVIND OBŢINEREA PIESELOR INJECTATE DIN PULBERE DE FIER

21 ÎNTREŢINEREA PREVENTIVĂ

22 DERAIEREA ÎN ALINIAMENT A VEHICULELOR MOTOARE DE CALE FERATĂ CAUZATĂ DE ESCALADAREA ROŢII ATACANTE PE FLANCUL ŞINEI

23 SIMULAREA COMPORTAMENTULUI DINAMIC AL VEHICULELOR FEROVIARE CU AJUTORUL

24 SIMULAREA COMPRESIUNII PE TAMPOANELE UNUI VAGON DE MARFĂ UTILIZAT ÎN TRANSPORTURILE UZINALE CU METODA ELEMENTELOR FINITE

25 RULAREA PE ŞINĂ A UNEI ROŢI MOTOARE

26 ANALIZA PRINCIPALELOR RESURSE ALE

27 ZONE INDUSTRIALE ÎNTRE RENOVARE

28 DEZVOLTARE DURABILĂ – CRITERII DE EVALUARE PENTRU PRODUSELE DE ORIGINE BIOLOGICĂ

29 EVALUAREA RECICLĂRII MATERIALELOR PLASTICE DIN PUNCT DE VEDERE AL ECO-EFICIENŢEI

30 GESTIONAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR ELECTRONICE

31 METODE DE REDUCERE A COSTURILOR DE EXPLOATARE PENTRU STAȚIILE

32 PRACTICA VALORIFICĂRII ENERGETICE

33 RECICLAREA CARDURILOR

34 MINIMIZAREA IMPACTULUI GENERAT DE CĂTRE DEPOZITELE DE DEŞEURI PERICULOASE ASUPRA MEDIULUI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PRIN INTERMEDIUL TRANSPUNERII LEGISLAŢIEI EUROPENE

35 CERCETAREA INFLUENŢEI FACTORILOR DE

36 CERCETAREA INFLUENŢEI PARAMETRILOR FUNCŢIONALI DE REGIM ASUPRA EFICIENŢEI DE SEPARARE A PARTICULELOR ÎN CÂMP ELECTRIC ALTERNATIV DE TENSIUNE ÎNALTĂ

37 STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND POLUAREA FONICĂ ÎN MEDIUL INDUSTRIAL

38 CONSIDERAŢII PRIVIND CREŞTEREA PUTERII ŞI REDUCEREA ZGOMOTULUI PENTRU TURBINELE EOLIENE DE MICĂ PUTERE CU PALETE

39 ASPECTE PRIVIND ANALIZA FENOMENELOR DE POLUARE PRODUSĂ DE MIJLOACELE DE TRANSPORT

40 STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND POLUAREA

41 DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A NIVELULUI ZGOMOTULUI PROFESIONAL, CU IMPLICAŢII

42 TEHNICA FUZZY – MIJLOC DE EVALUARE

43 DETERMINAREA ATENUĂRII ZGOMOTULUI

44 CAPTAREA ENERGIEI SOLARE ȘI UTILIZAREA EI PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI MENAJERE ȘI LA HELIOSTRATIFICAREA BUTAȘILOR

45 ASPECTE PRIVIND MODELAREA

46 DETERMINAREA CALITĂȚII APEI

47 UNELE MODALITĂŢI DE ESTIMARE A FIABILITĂŢII

48 OBSERVAȚII ASUPRA DEVERSĂRILOR

49 UTILIZAREA APEI ÎN JET PULVERIZAT

50 SISTEME DE EVACUARE A FUMULUI

51 NOTE PRIVIND MODELAREA MATEMETICĂ

52 OPTIMIZAREA CURGERII ÎN TURBINELE HIDRAULICE CU AJUTORUL CALCULULUI NUMERIC

53 REZULTATE ALE SIMULĂRII COMPUTERIZATE A CURGERII PRIN TURBINA CROSS-FLOW TIP HYE 10a

54 O ÎNCERCARE DE FORMARE DOP DE GHEAŢĂ

55 METODĂ ANALITICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ

56 INIŢIEREA, POSTINIŢIEREA UNUI INCENDIU.

57 INIŢIEREA , POSTINIŢIEREA UNUI INCENDIU.

58 INFLUENŢA TIPULUI ŞI PARAMETRILOR

59 CONSIDERAŢII PRIVIND SOLUŢII MODERNE ÎN PROIECTAREA VANELOR FLUTURE CU DISC BIPLAN

60 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL PROCESELOR

61 COMPORTAREA ȘI REZISTENȚA LA CAVITAȚIE A DOUĂ OȚELURI INOXIDABILE CU STRUCTURI BIFAZICE DE AUSTENITĂ ȘI MARTENSITĂ

62 ASPECTE PRIVIND AERONAVELE FĂRĂ PILOT

63 SISTEMELE ELECTROENERGETICE DE

64 APLICAŢII ALE MAGNEŢILOR PERMANENŢI ÎN INDUSTRIE. MAGNETUL PERMANENT.

65 FREZĂ CILINDRO-FRONTALĂ PENTRU PRELUCRAREA ALUMINIULUI ŞI ALIAJELOR DIN ALUMINIU, CU PLĂCUŢE DURE,

66 GENERAREA MELCULUI TOROIDAL PENTRU RECTIFICAREA ROŢII ANGRENAJULUI PINION CILINDRIC-ROATĂ FRONTALĂ

67 GENERAREA PINIONULUI ŞI ROŢII DINŢATE

68 DETERMINAREA PRAMETRILOR GEOMETRICI

69 DETERMINAREA PRAMETRILOR GEOMETRICI

70 DETERMINAREA PRECIZIEI DE GENERARE

71 CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA SUPRAFEŢELOR

72 CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA SUPRAFEŢELOR

73 CONSIDERAŢII ASUPRA POSIBILITĂŢII DE MANUFACTURARE A FREZLOR MELC CONICE

74 CONSIDERAŢII ASUPRA POSIBILITĂŢII DE MANUFACTURARE A FREZLOR MELC CONICE

75 ASUPRA CINEMATICII ACTUATORILOR

76 ANGRENAJE CU AXE PARALELE AVÂND

77 POSIBILITATEA DE UTILIZARE A ANGRENAJELOR CICLOIDALE CU PROFILURLE DINŢILOR TEORETIC EXACTE LA FOCOASE FUZANTE CU MECANISM DE CEASORNIC (I)

78 POSIBILITATEA DE UTILIZARE A ANGRENAJELOR CICLOIDALE CU PROFILURLE DINŢILOR TEORETIC EXACTE LA FOCOASE FUZANTE CU MECANISM DE CEASORNIC (II)

79 EINIGE FRAGEN BEZÜGLICH DES ELEKTRISCHEN WIDERSTANDS VON THERMOELEMENTEN

80 COMPARATIVE STUDY OF THE DEFORMATION STATE FOR THE OPTIMIZED DESIGN SPHERE-CYLINDER SHELL GRP UNDER INTERNAL PRESSURE

81 OPTIMIZATION IN THE ELASTIC LINEAR FIELD OF THIN SHELL CYLINDER-SPHERE GRP UNDER SMALL INTERNAL CONSTANT AND UNIFORM PRESSURE

82 STUDY OF STRESS AND DISPLACEMENT FOR

83 CONSIDERATION ABOUT AERONAUTICAL MAINTENANCE AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

111 INFLUENCE OF GRAİN SİZE ON MECHANICAL

110 ASUPRA UNOR PARTICULARITĂŢI ALE

109 ASUPRA UNOR PARTICULARITĂŢI ALE

108 STUDIUL VITEZEI DE CREŞTERE A FISURII ÎN

107 METODE DE DETERMINARE A REZISTENȚEI LA

106 CONSIDERAŢII PRIVIND NECESITATEA ABORDĂRII

105 CONSIDERAŢII PRIVIND NECESITATEA ABORDĂRII

104 CONSIDERAŢII PRIVIND NECESITATEA ABORDĂRII

103 UN ASPECT AL ESTIMĂRII TENACITĂŢII

102 RECONSTITUIREA GEOMETRIEI UNUI

101 DETERMINAREA SENSIBILITATII UNUI NOU SENZOR

100 TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII PROVOCATE DE

99 PROIECTAREA ŞI VERIFICAREA

98 SIGURANŢA STRUCTURILOR METALICE

97 INSTALAŢIE EXPERIMENTALĂ PENTRU

96 EVOLUȚIA TENSIUNILOR REMANENTE

95 EVOLUȚIA TENSIUNILOR REMANENTE

94 TIPURI CONSTRUCTIVE ŞI CARACTERISTICI TEHNICE

93 METODE DE PROIECTARE ŞI VERIFICARE

92 ÎNCERCĂRILE TENSOMETRICE – CERINŢĂ

91 TRENURILE CU ECARTAMENT VARIABIL O SOLUŢIE

90 CREŞTEREA SARCINII UTILE A UNUI VAGON

89 RELEVANŢA PROCESULUI DE ECRUISARE APLICAT

88 CONSIDERAȚII ASUPRA VIBRAȚIILOR

87 CONSIDERAȚII ASUPRA VIBRAȚIILOR