20-3 MODELISATION DE L’IMPACT DE LA MAINTENANCE SUR LE ”LIFE CYCLE COST” D’UN PARC D’EOLIENNES


MODELAREA IMPACTULUI MENTENANŢEI ASUPRA
“COSTULUI CICLULUI DE VIAŢĂ” A UNUI PARC DE EOLIENE
În cazul integrării surselor de energie regenerabilă, calculul LCC (Life
Cycle Cost – costul ciclului de viaţă) este considerat ca fiind cel mai bun mod
de a evalua impactul asupra mediului. Costul ciclului de viaţă al unei turbine
eoliene poate fi împărţit în şase părţi: dezvoltarea, proiectarea, fabricarea,
instalarea, exploatarea şi dezafectarea. Această lucrare este o contribuţie la
evaluarea costurile de operare ale unei ferme eoliene de 2 MW, reprezentând
partea stochastică în calculul LCC. O bază de date pe 5 ani de funcţionare a
208 turbine eoliene răspândite în peste 35 de parcuri a fost folosită pentru a da
o primă estimare a LCC pentru fiecare turbină şi ca să se definească tendinţele
temporale ale MTBF şi MTTR.
Cuvinte cheie: eoliană, ciclu de viaţă, costuri de exploatare
MODELISATION OF THE MAINTENANCE IMPACT
ON THE ”LIFE CYCLE COST” OF WIND TURBINE PARKS
In the case of the integration of renewable energy sources, the
calculation of LCC is considered as the best way to assess the impact on the
environment. The Life Cycle Cost of a wind turbine can be divided into six
parts: design, development, manufacturing, installation, operation and
decommissioning. This paper is a contribution to assess the costs of operating
a wind farm of 2MW representing the stochastic part in the calculation of the
database of 5 years functioning of 208 wind turbines spread over 35
parks has been used to give a first estimate of the LCC of each turbine and
define temporal trends of MTBF and MTTR.
Keywords: wind, life cycle operating costs
Mots clés: éolien, cycle de vie, coûts d’exploitation

3 MODELISATION DE L’IMPACT DE LA MAINTENANCE