Bélahcène MAZARI


20-3 MODELISATION DE L’IMPACT DE LA MAINTENANCE SUR LE ”LIFE CYCLE COST” D’UN PARC D’EOLIENNES

MODELAREA IMPACTULUI MENTENANŢEI ASUPRA
“COSTULUI CICLULUI DE VIAŢĂ” A UNUI PARC DE EOLIENE
În cazul integrării surselor de energie regenerabilă, calculul LCC (Life
Cycle Cost – costul ciclului de viaţă) este considerat ca fiind cel mai bun mod
de a evalua impactul asupra mediului. Costul ciclului de viaţă al unei turbine
eoliene poate fi împărţit în şase părţi: dezvoltarea, proiectarea, fabricarea,
instalarea, exploatarea şi dezafectarea. Această lucrare este o contribuţie la
evaluarea costurile de operare ale unei ferme eoliene de 2 MW, reprezentând
partea stochastică în calculul LCC. O bază de date pe 5 ani de funcţionare a
208 turbine eoliene răspândite în peste 35 de parcuri a fost folosită pentru a da
o primă estimare a LCC pentru fiecare turbină şi ca să se definească tendinţele
temporale ale MTBF şi MTTR.
Cuvinte cheie: eoliană, ciclu de viaţă, costuri de exploatare
MODELISATION OF THE MAINTENANCE IMPACT
ON THE ”LIFE CYCLE COST” OF WIND TURBINE PARKS
In the case of the integration of renewable energy sources, the
calculation of LCC is considered as the best way to assess the impact on the
environment. The Life Cycle Cost of a wind turbine can be divided into six
parts: design, development, manufacturing, installation, operation and
decommissioning. This paper is a contribution to assess the costs of operating
a wind farm of 2MW representing the stochastic part in the calculation of the
database of 5 years functioning of 208 wind turbines spread over 35
parks has been used to give a first estimate of the LCC of each turbine and
define temporal trends of MTBF and MTTR.
Keywords: wind, life cycle operating costs
Mots clés: éolien, cycle de vie, coûts d’exploitation

3 MODELISATION DE L’IMPACT DE LA MAINTENANCE


20-5 OUTIL DE DECISION D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

INSTRUMENT DE DECIZIE PENTRU IMPLANTAREA UNEI
CENTRALE FOTOVOLTAICE PE SOL
Obiectul acestui studiu este de a evalua influenţa adăugării de
trackere solare la consolidarea sistemelor fotovoltaice. Studiile teoretice arată
că trackerul poate creşte performanţa unei flote cu aproximativ 30 la 40 %. Cu
toate acestea, această tehnologie duce la alte constrângeri, cum ar fi creşterea
în spaţiului la sol. O alternativă este de a compensa această pierdere prin
adăugarea unui sistem de variaţie sezonieră a înclinării. Acesta poate avea o
pantă diferită, de vară şi de iarnă, pentru a maximiza producţia şi a permite o
creştere de la 5 la 10 % a producţiei.
Cuvinte cheie: fotovoltaic, concepţie, dimensionare, centrale la sol
DECISIONNEL TOOL FOR
ONSHORE SOLAR POWER PLANT
The subject of this study is to assess the influence of the addition of
solar trackers in the enhancement of photovoltaic systems. Theoretical studies
show that tracker can increase the performance of a fleet of about 30 to 40 %.
However, this technology leads to other constraints such as the increase in
floor space. An alternative is to compensate this loss by adding a system of
seasonal variation of inclination. This, can have a different slope in summer and
winter to maximize production and allow an increase of 5 to 10 % of production.
Keywords: photovoltaic, design, sizing, ground stations
Mots clés: Photovoltaïque, conception, dimensionnement, centrale au sol

5 OUTIL DE DECISION D’IMPLANTATION