Constantin AVĂDANEI


35-65 MIŞCAREA FLUIDELOR PRIN EJECTOARE. APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚIA RACHETELOR

FLUID MOVEMENT THROUGH THE EJECTORS MISSILE BUILDINGS ENGINEERING APLICATIONS

This paper presents some features of evolutionary parameters on fluid flow through the ejector gaso dynamics. Ejectors are devices with wide applicability gaso dynamics in the technical field and especially in the military.

Keywords: ejector, rocket, blending chamber, gas dynamics parameters, ejection coefficient, trained fluid, drive fluid Cuvinte cheie: ejector, rachetă, cameră de amestec, parametri gazodinamici, coeficient de ejectie, fluid antrenat, fluid de antrenare

Descarcare text


35-77 FACTORI POLUANȚI AI MIJLOACELOR DE TRANSPORT. MODALITĂȚI DE ATENUARE A EFECTELOR NOCIVE

TRANSPORT MEDIUM POLLUTING FACTORS. PROCEDURES FOR ATTENUATION OF NOCIVE EFFECTS

The work shall be have some ways of analysis of the chemistry of internal combustion engines of the means of transport. The results obtained allow the assessment variation in time of noise nuisance concentrations in the atmosphere free.

Keywords: gas diffusion, concentration, diffusion coefficient, concentration gradients, pollutant cloud, noxious effects, finite element Cuvinte cheie: difuzia gazelor, concentraţie, coeficient de difuzie, gradienţi de concentraţie, nor poluant, efecte nocive, elemente finite

Descarcare text


34-30 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND MIȘCAREA CORPURILOR DE REVOLUȚIE SUBȚIRI PE TRAIECTORIA DE ZBOR, ÎN PREZENȚA UNDEI DE ȘOC CONICE

SOME PARTICULARITIES CONCERNING THE MOTION OF BODIES OF REVOLUTION’S FLIGHT TRAJECTORY
THIN, CONICAL SHOCK WAVE
The paper presents a contribution to the aerodynamic body of revolution movement trajectories in the thin atmosphere. As a particular case, the paper refers to flying projectiles and missiles, to customize linarite stationary movements around thin bodies of revolution.
Keywords: projectile, missile, speed potential, Mach number, angle of attack, conical shock wave
Cuvinte cheie: proiectil, rachetă, potenţialul vitezelor, numărul Mach, unghi de atac, undă de șoc conică

Descarcare text


34-12 ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR TERMICE ALE COLECTORILOR SOLARI PLANI CU AER PRIN UTILIZAREA STRUCTURILOR TIP FAGURE

IMPROVEMENT OF THERMAL PERFORMANCE OF FLAT PLATE SOLAR COLLECTORS WITH PLAIN AIR BY USING HONEYCOMB STRUCTURES
The paper presents methods to improve the efficiency of solar collectors planning which reduce the losses caused by the transfer of heat radiative and convective between absorbent surface and environment.
Keywords: solar collector, radiation transfer, convective transfer, stagnation point, calotte fluid, energy efficiency
Cuvinte cheie: colector solar, transfer radiativ, transfer convectiv, punct de stagnare, fluid caloportor, randament energetic

Descarcare text


32-21 FRACTALII – ÎNTRE FILOSOFIE ȘI CERCETAREA MATEMATICĂ. APLICAȚII ÎN MECANICA FLUIDELOR

FRACTALS – PHILOSOPHY BETWEEN RESEARCH AND MATHEMATICS. APPLICATIONS IN FLUID MECHANICS

 

This paper wants a foray into the world of fractals and how to discover the beauty of pure mathematics and hidden connections that it has with the world around us. Also described Fractal Vision appropriate software with which it enters the fantasy world of fractal geometry.

Keywords: fractals, mathematical modeling graphics, equation, algorithm, chaos, fluid dynamics

Cuvinte cheie: fractali, matematica, modelare grafica, ecuatie, algoritm, haos, dinamica fluidelor

Descarcare text


32-20 PARTICULARITĂȚI CONSTRUCTIVE ALE EJECTOARELOR ÎN CONSTRUCȚIA MOTOARELOR RACHETĂ

PARTICULARS OF CONSTRUCTION IN CONSTRUCTION EJECTORS ROCKET MOTORS

 

This paper presents some features of evolutionary parameters on fluid flow through the ejector gas dynamics.

Ejectors are devices with wide applicability gas dynamics in the technical field and especially in the military.

 

Keywords: ejector, gas dynamics parameters, chamber, ejection coefficient, fluid driven, driving fluid, turbulent flow

Cuvinte cheie: ejector, parametri gazodinamici, camera de amestec, coeficient de ejectie, fluid antrenat, fluid de antrenare, curgere turbulentă

Descarcare text


32-19 PARTICULARITĂŢI PRIVIND PERTURBAȚIILE AERODINAMICE ÎN JURUL CORPURILOR SUBŢIRI CARE ZBOARĂ ÎN ATMOSFERĂ

PARTICULARS RELATING TO SPEED DISTURBANCES AROUND BODIES FLYING THIN ATMOSPHERE

 

               The paper presents a contribution to the aerodynamic body of revolution movement trajectories in the thin atmosphere. As a particular case, the paper refers to flying projectiles and missiles, to customize linarite stationary movements around thin bodies of revolution.

 

Key words: projectile, rocket, potential speeds, Mach number, angle of attack

Cuvinte cheie: proiectil, rachetă, potenţialul vitezelor, numărul Mach, unghi de atac

Descarcare text


30-68 ASPECTE PRIVIND CARACTERISTICILE STRATULUI LIMITĂ TERMIC LA MOTOARELE RACHETĂ

ASPECTS CONCERNING THE CHARACTERISTICS OF THE
LAYER LIMIT THE HEAT SHIELD AT THE ROCKET MOTORS
The work addresses the results of recent research on the influence of
the characteristics of the layer thermal limit on energy yields of the motors
missile.
Keywords: gas jet, thermal boundary layer, engine rocket, nozzle, heat
transfer, Reynolds number
Cuvinte cheie: jet de gaze, strat limită termic, motor rachetă, ajutaj,
transfer termic, număr Reynolds

Descărcare text


29-69 UNELE ASPECTE PRIVIND CURGEREA GAZELOR PRIN ŢEVILE LUNGI

SOME ASPECTS OF THE FLOW OF GAS BY LONG PIPES
This paper deals with studying the evolution of gas dynamics
parameters in long pipes. This study is applicable to the design and
construction of special pipes.
Keywords: gas dynamics parameters, enthalpy, perfect gas, Mach
criterion, long pipe, Reynolds criterion
Cuvinte cheie: parametric gazodinamici, entalpie, gaz perfect, criteriul
Mach, ţeavă lungă, criteriul Reynolds

Descărcare text


29-68 CONSIDERAŢII PRIVIND FACTORII CARE DETERMINĂ REZISTENŢA LA ÎNAINARE A CORPURILOR AERODINAMICE ÎN FLUID INCOMPRESIBIL

CONSIDERATIONS FACTORS DETERMINING RESISTANCE
IN SPEED ÎNAINARE BODIES INCOMPRESSIBLE FLUID
This paper addresses issues concerning the influence on friction and
detachment aerodynamic drag bodies in incompressible fluid. The results of
investigations contribute to a more rigorous calculation of flight trajectories of
projectiles and missiles.
Keywords: rocket, projectile, flight path, speed gradient, fluctuations,
similar speeds, aerodynamic force
Cuvinte cheie: rachetă, proiectil, traiectorie de zbor, gradient de viteză,
fluctuaţii, profil de viteze, forţă aerodinamică

Descărcare text


29-07 EVOLUŢIA INDUSTRIALĂ A ORAŞULUI CUGIR REFLECTATĂ ÎN ,,EXPOZIŢIA MUZEALĂ PERMANENTĂ CUGIR”

THE EVOLUTION OF THE INDUSTRIAL CITY
OF CUGIR, REFLECTED IN THE MUSEUM’S
PERMANENT EXHIBITION, CUGIR
The paper presents factual arguments existing in the Museum’s
permanent Exhibition, Cugir, concerning the evolution of the industrial city of
Cugir.
Keywords: permanent museum exhibition, heritage, rifle, bullet,
artificial heart machine gearing, gears, clock
Cuvinte cheie: expoziţie muzeală permanentă, patrimoniu, pușcă,
glonț, inimă artificială, mașină de danturat, angrenaje, ceas

Descărcare text


27-84 UNELE ABORDĂRI PRIVIND DETERMINAREA VITEZEI DE DEPLASARE A UNEI RACHETE ÎN SPAŢIUL INTERPLANETAR

SOME APPROACHES CONCERNING THE DETERMINATION OF THE VELOCITY OF A ROCKET INTO INTERPLANETARY SPACE
This paper presents a method of calculation for a fundamental parameter of the missile flight dynamics, movement speed in a fluid medium. It is used in this sense of angular momentum theorem and momentum theorem in fluid mechanics.

Keywords: rocket, reaction force, mass forces, trajectory, mass flow, volume control, non-inertial reference system, exhaust nozzle

Cuvinte cheie: rachetă, forţă de reacţie, forţe masice, traiectorie de zbor, debit masic, volum de control, sistem de referinţă neinerţial, ajutaj de evacuare

Descarcare text


27-61 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL PARAMETRILOR GAZODINAMICI LA DEPLASAREA CORPURILOR CU VITEZE SUPERSONCE ÎN PREZENŢA UNDEI DE ŞOC DETAŞATE

CONSIDERATIONS IN MOVING BODIES GAS DYNAMICS PARAMETERS STUDY WITH PRESENCE IN GEAR SUPERSONCE DETACHED SHOCK WAVE
This paper presents a method to study the parameters of flight in the atmosphere, the bodies’ neaerodinamics at supersonic speeds in the presence of detached shock wave.
Keywords: body neaerodinamic, shockwave, entropy wave resistance, kinetic energy, dash attack, Mach number
Cuvinte cheie: corp neaerodinamic, undă de şoc, entropie, rezistenţă de undă, energie cinetică, bord de atac, numărul Mach

Descarcare text


27-60 CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA EFECTULUI CUMULATIV AL JETURILOR DE GAZE LA PERFORAREA BLINDAJELOR

CONSIDERATIONS FOR USE CUMULATIVE EFFECT
OF GAS STREAMS PUNCTURE ARMOR
This paper presents an application of the linear characteristics of the fumes generated by the chemical reaction of burning of explosives, the cumulative effect. By directing the energy of the explosion we obtain a jet of gas able to penetrate machines fight casings.
Keywords: jet gas, explosive, cumulative jet, armour, fighting machine, surge, movement potential
Cuvinte cheie: jet de gaze, exploziv, jet cumulativ, blindaj, maşină de luptă, undă de şoc, mişcare potenţială

Descarcare text


26-33 ALGORITM DE CALCUL PENTRU DISTRIBUȚIA DEBITELOR MASICE PRINTR-O REȚEA DE ORIFICII LATERALE A DISPOZITIVELOR GAZODINAMICE

CALCULATION ALGORITHM FOR MASS FLOW
DISTRIBUTION THROUGH A NETWORK OF SIDE HOLES
GAZODINAMICE DEVICES
The work shall be presents a mathematical model for the purpose of
calculating mass flow distribution through a network of side holes in the case of
movements martina tran movement gas jets through the devices. The model
shall take into account the effect of contraction of splashing when they pass
through the network of holes.
Keywords: device gas dynamic, mass flow device, martina tran
movement, gas jets, shock wave, the wave front, adiabatic exponent, viscosity,
potential motion
Cuvinte cheie: dispozitiv gazodinamic, debit masic, mișcare
transonică, jet de gaze, undă de șoc, front de undă, exponent adiabatic,
vâscozitate, mișcare potențială
Descarcare text


26-32 FENOMENE GAZODINAMICE CARE ÎNSOȚESC EXPLOZIILE ÎN MEDII LICHIDE

GAZODINAMICS PHENOMENA ACCOMPANYING
BURSTS INTO LIQUID MEDIUM
This work makes a major contribution to the interpretation of
phenomena due dynamic phenomena in gases explosions which take place in
gaseous environment. Theoretical and practical considerations provide a path
to be followed for designers and constructor’s explosive systems intended for
the aquatic environment.
Keywords: explosion, the shock wave, the wave front, adiabatic
exponent, viscosity, potential motion
Cuvinte cheie: explozie, undă de șoc, front de undă, exponent
adiabatic, vâscozitate, mișcare potențială
Descarcare text


26-31 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL INFLUENȚEI PERTURBAȚIILOR ATMOSFERICE ÎN CALCULUL PARAMETRILOR DE ZBOR A CORPURILOR DE REVOLUȚIE

CONSIDERATIONS ON THE STUDY OF THE INFLUENCE OF
ATMOSPHERIC DISTURBANCE IN THE CALCULATION OF
THE PARAMETERS OF THE FLIGHT OF BODIES OF
REVOLUTION
This paper presents some aspects of the study of the motions of
bodies of revolution on the flight trajectories in the atmosphere, in supersonic
mode. Results of the study allow a calculation of just as many couples and
aerodynamic forces acting on bodies of revolution during flights in the
atmosphere.
Keywords: flight trajectory, projectile, aerodynamic force,
aerodynamics, couple of supersonic motion, fluid compressible, turbulent
motion, shock wave, his Mach number
Cuvinte cheie: proiectil, traiectorie de zbor, forță aerodinamică, cuplu
aerodinamic, mișcare supersonică, fluid compresibil, mișcare turbulentă, undă
de șoc, numărul lui Mach
Descarcare text


25-28 MUZEUL TEHNIC DIN CUGIR. PLEDOARIE PENTRU ÎNFIINȚARE

TECHNICAL MUSEUM OF CUGIR.
CASE FOR SETTING
The paper presents arguments and criteria justifying the establishment
and operation of a technical Museum in the city of Cugir.
Establishment of the technical Museum in San Jose is the majority of
the inhabitants of the city, as evidenced by written agreement.
Keywords: a technical Museum, heritage, shot, gunpowder, artificial
heart, gear cutting machine, gears, clock
Cuvinte cheie: muzeu tehnic, patrimoniu, pușcă, glonț, inimă artificială,
mașină de danturat, angrenaje, ceas
Descarcare text


19-84 MODALITĂŢI DE EVITARE A REZONANŢEI PE TIMPUL TRAGERILOR DINTRE FRECVENŢA PROPRIE DE OSCILAŢIE A TEVILOR DE ARMAMENT ŞI CEA A FORŢELOR PERTURBATOARE

WAYS OF AVOIDING THE TIME LUCKY RESONANCE
NATURAL FREQUENCY OF OSCILLATION OF BETWEEN
THE PIPES AND THE WEAPONS OF FORCES DISTURBANCE
This paper presents a theoretical model and practical approach in the
comparative study of the natural vibration frequencies of the system during
firing weapons and the spectrum of disruptive forces.
Keywords: spectrum, disruptive forces, resonance, breath of fire,
shooting rhythm, plan drawing, the center of mass
Cuvinte cheie: spectru de frecvenţe, forţe perturbatoare, rezonanţă,
gură de foc, cadenţă de tragere, plan de tragere, centru de masă

84 MODALITĂŢI DE EVITARE A REZONANŢEI PE TIMPUL


19-85 EVOLUŢIA PARAMETRILOR ATMOSFERICI ÎN PREZENŢA UNDEI DE ŞOC CAUZATĂ DE DETONAŢIA UNEI ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE

ATMOSPHERIC PARAMETERS IN THE PRESENCE
OF SHOCK WAVE CAUSED DETONATION OF AN
EXPLOSIVE CHARGE
The paper presents results of recent research on the effects of
detonation of explosive charges on the Earth’s atmosphere. Developments are
studied environmental parameters, temperature, pressure, speed, in the
presence of the shock wave.
Key words: detonation, explosive charge, blast, shock wave front, and
state variables
Cuvinte cheie: detonaţie, încărcătură explozivă, undă de şoc, frontul
undei de şoc, parametri de stare

85 EVOLUŢIA PARAMETRILOR ATMOSFERICI ÎN


19-86 CONSIDERAŢII PRIVIND CURGEREA GAZELOR PRIN TUBURI CU DIAMETRE MICI

CONSIDERATIONS ON GAS FLOW THROUGH SMALL
DIAMETER TUBES
The paper refers to the study of movement of gas through small
diameter tubes. It customizes the case when the movement is considered onedimensional
mass-exchange, heat and mechanical work outside. Research
results are a tool in the design of small diameter pipes weapons.
Keywords: mass flow, one-dimensional motion, ballistics, power line
Cuvinte cheie: debit masic, mişcare unidimensională, balistică, linie de curent

86 CONSIDERAŢII PRIVIND CURGEREA GAZELOR


24-39 ASPECTE PRIVIND ANALIZA FENOMENELOR DE POLUARE PRODUSĂ DE MIJLOACELE DE TRANSPORT

ASPECTS OF THE ANALYSIS OF NUISANCES OF
POLLUTION PRODUCED BY MEANS OF TRANSPORT
The work shall be having some ways of analysis of the chemistry of
internal combustion engines of the means of transport. The results obtained
allow the assessment variation in time of noise nuisance concentrations in the
atmosphere free.
Cuvinte cheie: difuzia gazelor, concentraţie, coeficient de difuzie,
gradienţi de concentraţie, nor poluant, elemente finite
Key words: diffusion, gas concentration, diffusion coefficient, the
concentration gradients, cloud, finite elements

39 ASPECTE PRIVIND ANALIZA FENOMENELOR DE POLUARE PRODUSĂ DE MIJLOACELE DE TRANSPORT


24-47 UNELE MODALITĂŢI DE ESTIMARE A FIABILITĂŢII SUBSTANŢELOR CHIMICE ORGANICE SPECIALE

SOME WAYS TO ESTIMATE OF THE RELIABILITY
OF THE CHEMICALS SPECIAL ORGANIC
This paper presents some ways to estimate the reliability of
pyrotechnic substances, explosives, fuels for rocket engines, both in storage
and during their use. Adequate valuation leads to good prevention during
operation, storage, handling, and storage and city life.
Cuvinte cheie: explozivi, combustibil, fiabilitate, funcţia de fiabilitate,
intensitatea defectelor, densitate de repartiţie
Keywords: explosives, fuel, reliability, dependability, fault, intensity
distribution density

47 UNELE MODALITĂŢI DE ESTIMARE A FIABILITĂŢII


24-60 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL PROCESELOR TERMOGAZODINAMICE PRIN METODA STRATULUI LIMITĂ DINAMIC ŞI TERMIC LA ARMELE DE FOC

CONSIDERATION OF THE STUDY BY THE
METHOD LAYER TERMOGAZODINAMICE PROCESSES
LIMIT DYNAMIC AND HEAT SHIELD OF THE FIREARMS
This paper presents a study analytically, by means of dynamic and
thermal boundary layer processes occurring inside termogazodinamice and
muzzle, during firing guns.
Cuvinte cheie: proces termogazodinamic, strat limită dinamic şi
termic, jet de gaze, forţe de vâscozitate
Keywords: termogazodinamic process, dynamic and thermal boundary
layer, jet, force gas viscosity

60 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL PROCESELOR


21-59 ENERGII ALTERNATIVE. CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA COLECTORILOR SOLARI CU FOCALIZARE

ALTERNATIVE ENERGIES. CONSIDERATIONS
ON THE USE FOCUSING SOLAR COLLECTOR
This paper presents some aspects of performance increase energy
conversion systems of solar radiation into thermal energy and then electricity.
Concentration of solar radiation is increased flow requirement imposed by solar
radiation incident on the collector.
Cuvinte cheie: colector solar cu focalizare, radiaţie solară incidentă,
reflector solar, receptor, factor de concentrare
Keywords: solar collector focusing incident solar radiation, solar
reflector, receiver, concentration factor

59 ENERGII ALTERNATIVE. CONSIDERAŢII PRIVIND


22-12 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND FENOMENELE AERODINAMICE ÎN JURUL CORPURILOR SUBŢIRI CARE ZBOARĂ ÎN ATMOSFERĂ

The paper presents a contribution to the aerodynamic body of
revolution movement trajectories in the thin atmosphere. As a particular case,
the paper refers to flying projectiles and missiles, to customize linearization
stationary movements around thin bodies of revolution.
Cuvinte cheie: proiectil, rachetă, potenţialul vitezelor, numărul Mach,
unghi de atac
Keywords: projectile, rocket, potential speed, Mach number, angle of
attack

12 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND FENOMENELE


22-11 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND MIŞCAREA FLUIDELOR PRIN EJECTOARE

This paper presents some features of evolutionary parameters on fluid
flow through the ejector gas dynamics. Ejectors are devices with wide
applicability gas dynamical in the technical field and especially in the military.
Cuvinte cheie: ejector, camera de amestec, parametri gazodinamici,
camera de amestec, coeficient de ejecţie, fluid antrenat, fluid de antrenare
Keywords: ejector, mixing chamber, gas dynamical parameters, the
mixing chamber, ejection coefficient, fluid driven fluid drive

11 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND MIŞCAREA